czwartek, 18 sierpnia 2022

Kultura i rozrywka

  • 1 komentarzy
  • 12596 wyświetleń

"Bliżej świata..."

"Bliżej świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców powiatu grajewskiego" to tytuł projektu, jaki zainaugurowano 15 grudnia 2011 r. w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Grajewie.


Celem głównym projektu jest: 
- Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom powiatu grajewskiego zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji  ekonomicznej lub niepełnosprawności.

Osiągnięcie tego celu będzie możliwe przez osiągnięcie następujących celów szczegółowych projektu:
- Umożliwienie osobom  zagrożonym wykluczeniem cyfrowym korzystania z Internetu przez zapewnienie dostępu do sprzętu komputerowego,
- Umożliwienie nieodpłatnego dostępu Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym ze względu na trudne sytuację ekonomiczną lub niepełnosprawność (a czasami jedno i drugie jednocześnie),
- Podniesienie świadomości wśród mieszkańców powiatu grajewskiego występowania zagrożenia wykluczeniem cyfrowym oraz korzyści płynących z posiadania umiejętności z korzystania komputera i Internetu,
- Podniesienie umiejętności członów gospodarstw domowych objętych projektem w zakresie posługiwania się komputerem i wykorzystania Internetu,
- Zapewnienie ciągłego szkolenia kolejnych grup osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w tym przede wszystkim wykluczeniem ze względu na niepełnosprawność.

Powyższe cele szczegółowe zostaną osiągnięte przez:
- udostępnienie  do użytku beneficjentom projektu odpowiednich zestawów komputerowych  i oprogramowania komputerowego z uwzględnianiem  specyfiki potrzeb konkretnych beneficjentów ostatecznych, potrzeb  wynikających między innymi ze stopnia oraz rodzaju niepełnosprawności  (szczegóły w „ Analiza finansowa, ekonomiczna i …” rozdział I.2). Przewiduje się dostarczenie 45 zestawów komputerowych do gospodarstw domowych osób zagrożonych wykluczeniem.
- zapewnienie beneficjentom projektu (45 gospodarstw domowych) bezpłatnej instalacji oraz abonamentu Internetu przez czas trwania projektu (18 miesięcy) oraz w okresie trwałości,
- zorganizowanie kampanii  promocyjno-informacyjnej projektu oraz uświadamiającej występowanie zjawiska wykluczenia cyfrowego oraz tematycznej konferencji pt. „Bliżej świata - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” oraz przez utworzenie i aktualizację internetowego portalu informacyjno-edukacyjnego projektu.
- Przez zorganizowanie podstawowych (10 grup, 90 osób) oraz specjalistycznych (5 grup, 45 osób) kursów komputerowych, których uczestnikami będą członkowie gospodarstw domowych objętych projektem.
-  utworzenie specjalistycznej multimedialnej komputerowej pracowni dydaktycznej  we Zespole Szkół Specjalnych im Jana Pawła II w Grajewie (ZSS). 


Analizując sytuację mieszkańców powiatu grajewskiego stwierdzono występowanie szeregu barier w obszarze wykorzystania komputera oraz Internetu. Głównymi barierami są: trudna sytuacja ekonomiczna wielu  gospodarstw domowych,  niepełnosprawność często połączona z trudną sytuacją ekonomiczną, zbyt wysokie koszty specjalistycznego sprzętu komputerowego dedykowanego osobom niepełnosprawnym w tym szczególnie niepełnosprawnym dzieciom.
Niestety kolejną barierą w dostępie do Internetu na terenie powiatu grajewskiego są duże obszary na których nie występują usługodawcy umożliwiający podłączenie do Internetu abonentów. Potwierdza to opublikowana przez UKE mapa dostępności Internetu szerokopasmowego w powiecie grajewskim (http://www.mapa.uke.gov.pl/index.php?id=200400) . Dlatego rekrutację uczestników  projektu ograniczono jedynie do Miasta Grajewo i Gminy wiejskiej Grajewo. Na tym terenie dokonano potwierdzenia wśród operatorów telekomunikacyjnych możliwości podłączenia do Internetu we wskazanych wstępnie lokalizacjach.
Przeprowadzone badania ankietowe wykazały, że na tym terenie z ponad 9500 gospodarstw domowych aż 20% rodzin pobiera zasiłki rodzinne ze względu na trudną sytuację ekonomiczną,  oraz że 7,4% mieszkańców są to osoby niepełnosprawne.  Analiza wykazała również, że w trudnej sytuacji są szczególnie osoby niepełnosprawne w tym niepełnosprawne dzieci  i  młodzież.
Dlatego jako grupę docelową przyjęto  głównie osoby niepełnosprawne ze stopniem niepełnosprawności  znacznym lub umiarkowanym (lub równoważnymi) oraz rodziny zastępcze.

Określono następującą strukturę grupy docelowej:
1. Rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym (stopień niepełnosprawności  znaczny lub umiarkowany a w przypadku dzieci poniżej 16 roku życia ze stopniem niepełnosprawności równoważnym znacznemu lub umiarkowanemu) – 20 gospodarstw,
2. Osoby dorosłe (niepełnosprawność w stopniu znacznym lub umiarkowanym) – 20 gospodarstw,
Przyjęto również, że powyższe rodziny powinny spełniać jednocześnie kryterium dochodowe
3. Rodziny zastępcze – 5 rodzin
Łącznie zaplanowano objęcie programem 45 gospodarstw domowych.
Przyjęty zakres realizacji projektu w pełni odpowiada potrzebom zidentyfikowanej grupy docelowej.  Zakres konfiguracji sprzętu komputerowego oraz oprogramowania zostanie indywidualnie dobrany pod potrzeby poszczególnych beneficjentów. Przyjęte rozwiązania techniczne są również właściwe ze względu na warunki organizacyjne i techniczne obszaru realizacji projektu.


fot. e-Grajewo.pl


czwartek, 18 sierpnia 2022

Prostki Dożynki gminne 2022

czwartek, 18 sierpnia 2022

Tykocińska Biesiada Miodowa 2022

Komentarze (1)

HEhehe widziałem czyjaś Sikorkę:D Pozdrawiam

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.