piątek, 28 stycznia 2022

Wiadomości

Apel do mieszkańców

Działając na podstawie art. 6 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1365),oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji niezbędnych do ustalenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym (Dz. U. z 2007 r., nr 241, poz. 1770)
informuję mieszkańców powiatu grajewskiego o potrzebie sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości. W celu zapewnienia prawidłowej ochrony prawa własności każdy właściciel powinien sprawdzić, czy dla jego nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta, i czy dane w niej zawarte są zgodne z rzeczywistym stanem prawnym.

Rodzaj dokumentów potwierdzających rzeczywisty stan prawny nieruchomości: - akty nadania - akt notarialny (sprzedaż, darowizna, zamiana) - akt własności ziemi - postanowienie spadkowe - postanowienie o uwłaszczeniu - postanowienie o zasiedzeniu - orzeczenie sądu - decyzja administracyjna
W przypadku stwierdzenia niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie albo jest dotknięte wpisem nie istniejącego obciążenia lub ograniczenia, powinna podjąć działania mające na celu uregulowanie tego stanu przez sprostowanie oznaczenia bądź dokonanie wpisu w KW.

Sprawdzenia zgodności należy dokonać w odniesieniu do działu I i II Księgi Wieczystej.

Dział I - obejmuje oznaczenie nieruchomości oraz wpisy praw związanych z jej własnością. Podstawą oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej są dane katastru nieruchomości – ewidencji gruntów i budynków (wypis, wyrys)
W razie niezgodności danych katastru nieruchomości – ewidencji gruntów i budynków z oznaczeniem nieruchomości w księdze wieczystej, sąd rejonowy dokonuje na wniosek właściciela nieruchomości lub wieczystego użytkownika – sprostowania oznaczenia nieruchomości na podstawie danych katastru nieruchomości – ewidencji gruntów i budynków.

Dział II - obejmuje wpisy dotyczące własności (właściciela) i użytkowania wieczystego
Wpis potrzebny do usunięcia niezgodności między treścią księgi wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym może nastąpić, gdy niezgodność będzie wykazana orzeczeniem sądu lub innymi odpowiednimi dokumentami potwierdzających rzeczywisty stan prawny nieruchomości.
Księgi Wieczyste są jawne a przeglądanie ich bezpłatne.


Niezbędne adresy:

Sąd Rejonowy w Grajewie

 

V Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Mickiewicza 10C

19-200 Grajewo

tel. 272-21-87

Wydawanie wypisów i wyrysów

z operatu ewidencji gruntów i budynków

Starostwo Powiatowe w Grajewie

Wydział Geodezji i Kartografii

ul. Strażacka 6B

19-200 Grajewo

pokój 8 – 9 tel. 273-84-82 tel. 273-84-85

Punkt informacyjno-konsultacyjny

 

Starostwo Powiatowe w Grajewie

Wydział Geodezji i Kartografii

ul. Strażacka 6B

19-200 Grajewo

pokój 8 – 9 tel. 273-84-82 tel. 273-84-85 czynny w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530

STAROSTA
 Jarosław Augustowski

czwartek, 27 stycznia 2022

50 osób zakażonych w Grajewie

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.