sobota, 25 czerwca 2022

Wiadomości

Aktualności - PUP Grajewo

Grajewo, 24.02.2009r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

            Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych  do składania ofert na usługę szkoleniową finansowaną z EFS, która będzie prowadzona na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007r. Nr 82 poz. 560):

Tematyka planowanego szkolenia: „Prawo jazdy kat. C i C+E”

Ilość uczestników: kat.C - 10 osób bezrobotnych,  kat. C+E – 10 osób bezrobotnych.

           Zgodnie  z § 31 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy  (Dz. U. z 2007 Nr 47, poz. 315) i Zarządzeniem Nr 6/2008 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie z dnia 1 lipca 2008 r. przy dokonywaniu wyboru instytucji szkoleniowych, którym zostanie zlecone przeprowadzenie szkoleń, powiatowy urząd pracy uwzględnia w szczególności:

1)      zakres i jakość oferowanych programów szkoleń, w tym wykorzystywanie standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępnych w bazach danych prowadzonych przez ministra,

2)      kwalifikacje kadry dydaktycznej,

3)      dostosowanie ilości i jakości pomieszczeń oraz wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne do potrzeb określonego szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki,

4)      nadzór wewnętrzny służący podnoszeniu jakości prowadzonego szkolenia,

5)      posiadanie przez instytucję szkoleniową certyfikatu jakości usług,

6)      sposób sprawdzenia efektów szkolenia,

7)      rodzaj dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji,

8)      koszty szkolenia,

9)      zaangażowanie instytucji szkoleniowej w pozyskiwanie miejsc pracy dla przeszkolonych osób.

Program szkoleniazawierać powinien w szczególności:

1)      nazwę i zakres szkolenia,

2)      czas trwania i sposób organizacji szkolenia,

3)      wymagania wstępne dla uczestników szkolenia,

4)      cele szkolenia,

5)      plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem, w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej,

6)      treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych,

7)      wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych,

8)      sposób sprawdzania efektów szkolenia.

              Instytucja szkoleniowa w koszcie szkolenia uwzględni również ubezpieczenie uczestników szkolenia, z wyjątkiem osób posiadających prawo do stypendium, od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do i z miejsca szkolenia,jak też zapewni napoje (kawa, herbata, woda mineralna).

Planowany termin rozpoczęcia  szkolenia:   20.03.2009 r. Oferty można składać według wzoru „wstępna oferta szkoleniowa” oraz „Program szkolenia” stanowiące załączniki do niniejszego zaproszenia do dnia 06.03.2009r. do godz. 15.00  na niżej wskazany adres:

Powiatowy Urząd Pracy

                                                                             19-200 Grajewo

                                                                             ul. Strażacka 6 a

                                                                       z dopiskiem (oferta szkoleniowa)

 

UWAGA! Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z zaproszeniem Wykonawcy do późniejszych negocjacji.  Oferty, które nie będą złożone zgodnie  ze wzorem, stanowiącym załączniki do niniejszego zaproszenia nie będą podlegały ocenie.

Wzór: Wstępna oferta szkoleniowa

Wzór: Program szkolenia

 

 

OGŁOSZENIE PUP O NABORZE NA SZKOLENIE


Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie informuje, że prowadzi nabór na następujące, przewidywane  do realizacji  w miesiącu marcu 2009 r. szkolenie:
„ Prawo jazdy kat. C i CE”
Planowana liczba uczestników szkolenia – 20 osób,
Wymagania stawiane osobom zainteresowanym:
- Aktualna rejestracja w PUP,
- Prawo jazdy kat. B lub C
- Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Termin naboru kandydatów –  do 06.03.2009r.

Osoby zainteresowane  prosimy o zgłaszanie się do Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie przy ul. Strażackiej 6, pokój nr 10. Więcej informacji pod nr  tel. 261-30-37.
fax. 272-36-05, e-mail  a.gadomska1@op.pl 

 Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.