niedziela, 14 sierpnia 2022

Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 14694 wyświetleń

Absolutorium dla Zarządu Powiatu


15 maja 2012 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B odbyła się XXIII zwyczajna sesja
Rady Powiatu Grajewskiego .

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2011 r.:
  a) wystąpienie przewodniczącego Zarządu Powiatu,
  b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej z kontroli wykonania budżetu za 2011 r.,
  c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  d) dyskusja,
  e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego powiatu grajewskiego za 2011 r.,
  f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Grajewskiego.


Rada Powiatu po wysłuchaniu wystąpienia przewodniczącego ZP J. Augustowskiego, opinii Komisji Rewizyjnej, RIO oraz dyskusji i zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego powiatu grajewskiego, jednogłośnie (16 gł.)  udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu Grajewskiego.


7. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2012,
  b) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2012-2032,
  c) w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w   kształceniu na odległość,
  d) w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,
  e) w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku prowadzenia zajęć w ramach obowiązkowego wymiaru godzin.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i sprawy różne.
10. Zamknięcie sesji.
             Starosta powiatu grajewskiego Jarosław Augustowski na sesji absolutoryjnej 15 maja 2012 r. przedstawił m.in.

Budżet powiatu grajewskiego na 2011r. przyjęty Uchwałą Nr III/12/10 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 grudnia 2010 r.

Wówczas ustalono:
1. dochody budżetu powiatu w wysokości: 48.922.082,00 zł,
2. wydatki budżetu powiatu w wysokości: 53.708.703,00 zł,
3. deficyt budżetowy w wysokości: 4 .786.621,00 zł.
W trakcie roku 2011 :
1. planowane dochody budżetu zostały zwiększone o kwotę 107.168,00 zł, tzn. o 0,22 %, w stosunku do pierwotnego planu i wyniosły 49.029.250,00 zł,
2. planowane wydatki budżetu zostały zmniejszone o kwotę 2.221.086,00 zł, tzn. o 4,14 %, w stosunku do pierwotnego planu i wyniosły 51.487.617,00 zł,
3. planowany deficyt budżetowy ukształtował się ostatecznie w kwocie 2.458.367,00 zł,
4. raty kapitałowe kredytów i pożyczek długoterminowych zaplanowano do spłaty i spłacono w kwocie 639.525,00 zł,

Według stanu na dzień 31.12.2011 r.:
1. wykonanie dochodów za 2011 r. wyniosło 47.921.073,60 zł, co stanowi 97,74 % planu,
2. wykonanie wydatków za 2011 r. wyniosło 47.518.892,50 zł, co stanowi 92,29 % planu, w tym: wykonanie wydatków majątkowych zamknięto kwotą 8.272.265,73 zł, co stanowi 17,41 23,67 % ogółu wydatków wykonanych,
3. wykonanie budżetu powiatu za 2011 r. zamknęło się nadwyżką w kwocie 402.181,10 zł,
4. wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. :
a) zadłużenie powiatu grajewskiego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło łącznie 4.464.219,96 zł,
b) zobowiązania powiatu z tytułu udzielonych poręczeń wynosiły łącznie 16.970.044,75 zł,
c) powiat grajewski nie posiadał należności z tytułu udzielonych pożyczek,
d) powiat grajewski nie posiadał należności z tytułu udzielonych poręczeń,
e) powiat grajewski nie posiadał zobowiązań wymagalnych, natomiast wymagalne należności, wg Rb-N – kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, wynosiły 21.472,91zł.
Wydatki budżetu powiatu realizowane były zgodnie z planem, a w trakcie realizacji części zadań uzyskano znaczne oszczędności.
Ponadto należy podkreślić, iż jednostki organizacyjne naszego powiatu prowadziły w roku 2011 gospodarkę pozabudżetową w formie dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych.
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji budżetu powiatu grajewskiego za rok 2011, w tym: oszczędności uzyskanych w realizacji wydatków, a także realizacji przedsięwzięć oraz stopnia ich zaawansowania Zarząd Powiatu przekazał Państwu radnym w formie sprawozdania.
W kolejnych okresach ubiegłego roku budżetowego realizacja prognozowanych dochodów następowała współmiernie do upływu czasu, co umożliwiło terminową realizację planowanych wydatków budżetowych.

Ponadto:
1) mienie posiadane przez powiat jest praktycznie w całości wykorzystywane na własne niezbędne cele, co nie stwarza możliwości uzyskiwania znacznych dochodów z jego sprzedaży, najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze,
2) z danych ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok 2011 - ze szczególnym uwzględnieniem bilansu budżetu - wynika, iż wykazane należności i zobowiązania dotyczą przede wszystkim rozliczeń z budżetem państwa, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku i bankami komercyjnymi oraz innymi kontrahentami,
3) środki pieniężne budżetu zaprezentowane w bilansie z wykonania budżetu powiatu grajewskiego sporządzonym na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 11.858.560,46 zł,
4) ujęte w bilansie z wykonania budżetu powiatu grajewskiego sporządzonym na dzień 31.12.2011 r.:
a) należności w kwocie 140.562,73 zł obejmują głównie należności od budżetów,
b) zobowiązania finansowe w kwocie 4.464.219,96 zł dotyczą zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek,
c) aktywa netto budżetu, w tym nadwyżka budżetu za rok 2011, wynoszą 5.862.907,24 zł,
d) inne pasywa, obejmujące część oświatową subwencji ogólnej dla powiatów na 2012 r. oraz dotację celową z budżetu państwa na 2012 r. przeznaczoną na wypłatę „z góry” uposażeń należnych funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, wynoszą łącznie 1.671.995,99 zł,
5) zaprezentowane w łącznym bilansie obejmującym dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych sporządzonym na dzień 31.12.2011 r.:
a) długoterminowe aktywa finansowe (akcje i udziały) obejmują akcje cukrowe Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu i udziały w Spółdzielni Mleczarskiej "Mlekpol” w Grajewie wynoszą łącznie 48.358,47 zł,
b) należności w kwocie 700.333,53 zł obejmują przede wszystkim krótkoterminowe należności pozostałe (619.323,31 zł) i należności z tytułu dostaw i usług (79.963,02 zł),
c) zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne w łącznej kwocie 3.317.876,63 zł obejmują zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 2.632.611,76 zł (głównie z tytułu wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych), a także Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 685.264,87 zł.
Komentarze (1)

Co tu komentować - Jest wspaniale?

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.