Wiadomości

 • 2 komentarzy
 • 851 wyświetleń

XXXIII Sesja Rady Miasta

30 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 13.00 odbędzie się XXXIII Sesja Rady Miasta Grajewo. Rada Miasta obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju i koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców, przedstawicieli mediów o nieuczestniczenie w tych posiedzeniach ze względów bezpieczeństwa. Obrady można śledzić na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Grajewo pod adresem: 

https://www.youtube.com/channel/UCJ2xVAgQT7AXz1ICWnwbrAg

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad XXXIII Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.

 4. Sprawozdanie z działalności w 2020 r. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Grajewo.

 5. Sprawozdanie Przewodniczącego  Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie w zakresie przydziału mieszkań wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy w 2019 r. i 2020 r.

 6. Analiza finansowa funkcjonowania w 2020 r. zakładów budżetowych miasta.

 7. Debata nad raportem o stanie miasta Grajewo za 2020 r. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Grajewo za 2020 r.

 8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Grajewo za 2020 r.:

  1. wystąpienie Burmistrza Miasta w sprawie sprawozdania z realizacji budżetu miasta za 2020 r.;

  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2020 r.;

  3. przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny sprawozdania finansowego za 2020 r.;

  4. przedstawienie  przez Komisję Rewizyjną oceny sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r.;

  5. przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2020 r.;

  6. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium  Burmistrzowi Miasta Grajewo za 2020 r.;

  7. dyskusja nad udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Miasta Grajewo z realizacji budżetu za 2020 r.;

  8. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Grajewo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r.;

  9. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2020 r.

 9. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. sposobu rozpatrzenia protestu (petycji) wniesionego przez Klub Konfederacji z Grajewa;

 10. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony;

 11. nadania imienia boisku sportowemu w Grajewie;

 12. zmian Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Grajewo;

 13. ustalenia regulaminu korzystania z miejskich parków, skwerów, terenów zieleni urządzonych na terenie miasta Grajewo;

 14. zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie miasta Grajewo w ramach pomocy de minimis;

 15. zmieniająca uchwalę w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty całości lub części należności pieniężnych, niedochodzenia należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających miastu Grajewo lub jego jednostkom budżetowym, samorządowym zakładom budżetowym i samorządowym instytucjom kultury;

 16. zmian w budżecie miasta Grajewo na 2021 r.;

 17. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2021-2036.

 18. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

 19. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.

 20. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Miasta Grajewo.

 21. Sprawy różne.

 22. Zamknięcie XXXIII Sesji Rady Miasta.

Komentarze (2)

DlaCZEGO NIE SA TRANSMITOWANE POSIEDZENIA KOMISJI RADY MIASTA. MIESZKAŃCY CHCA WIEDZIEĆ CO DZIEJE SIE NA KOMISJACH. ?

Kiedy w koncu rada z burmistrzem zajmie sie PARKINGAMI na terenie Grajewa, g?

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.