Wiadomości

Posiedzenie Komisji Budżetu

Biuro Rady Miasta ogłasza, że odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta Grajewo, tj. Komisji Budżetu, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Spraw Społecznych w dniu 30 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 9.00. Komisje obradować będą w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju i koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców, przedstawicieli mediów o nieuczestniczenie w tych posiedzeniach ze względów bezpieczeństwa. Obrady można śledzić na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Grajewo pod adresem:  https://www.youtube.com/channel/UCJ2xVAgQT7AXz1ICWnwbrAg

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przedstawienie porządku posiedzenia połączonych Komisji.

 3. Analiza finansowa funkcjonowania w 2020 r. zakładów budżetowych miasta.

 4. Analiza wykonania budżetu miasta Grajewo za 2020 r. pod kątem udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2020 r. Zaopiniowanie  projektów uchwał w sprawach:

  1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Grajewo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r.;

  2. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2020 r.

 5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

  1. udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Grajewo za 2020 r.;

  2. sposobu rozpatrzenia protestu (petycji) wniesionego przez Klub Konfederacji z Grajewa;

  3. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony;

  4. nadania imienia boisku sportowemu w Grajewie;

  5. zmian Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Grajewo;

  6. ustalenia regulaminu korzystania z miejskich parków, skwerów, terenów zieleni urządzonych na terenie miasta Grajewo;

  7. zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie miasta Grajewo w ramach pomocy de minimis;

  8. zmieniająca uchwalę w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty całości lub części należności pieniężnych, niedochodzenia należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających miastu Grajewo lub jego jednostkom budżetowym, samorządowym zakładom budżetowym i samorządowym instytucjom kultury;

  9. zmian w budżecie miasta Grajewo na 2021 r.;

  10. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2021-2036. 

 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

 7. Sprawy różne.

 8. Zamknięcie posiedzenia.

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.