Wiadomości

  • 6 komentarzy
  • 4448 wyświetleń

25 lat działalności Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie

 

Rozmowa z p. Bogdanem Choroszem z okazji 25-lecia działalności Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie.

 

Bogdan Chorosz Dyrektor ZPOZ w Grajewie

- Swoją pracę zawodową rozpocząłem 1.12.1983 r. w Społem PSS Grajewo początkowo jako stażysta, od 1.01.1984 r. odbywałem roczną służbę wojskową, a następnie od 1.01.1985 r. kończyłem jeszcze staż, później jako specjalista ds. rewizji gospodarczej w tym zakładzie i w zespole lustracji Społem w Białymstoku do 30.06.1985 r. W latach 1985-1990 pełniłem funkcję wiceprezesa PSS Społem, przez okres 4 lat. Od 2.02.1991 r. do 12.02.1994 r. byłem zatrudniony na stanowisku zastępcy dyrektora do spraw ekonomiczno - technicznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Grajewie. Przez kolejnych 5 lat (13.02.1994 r. - 31.01.1999 r.) pełniłem funkcję Dyrektora Naczelnego ZOZ; łącznie Dyrektorem w ZOZ-ie byłem przez 8 lat. Posadę Dyrektora objąłem po rozstrzygnięciu konkursu zorganizowanego przez Urząd Wojewódzki w Łomży. Komisja Konkursowa składała się z 16 osób, a o to stanowisko ubiegało się 8 osób, w tym 7 lekarzy i ekonomista. Wygrałem ten konkurs i zostałem powołany na stanowisko Dyrektora Naczelnego. 


- W zakresie inwestycji prowadzonych przeze mnie, pierwszym moim "dzieckiem" była Przychodnia przy ul. Krasickiego wraz z częścią mieszkalną, gdzie 3/4 mieszkań trafiło do pracowników ZOZ. Zarządzając wówczas grajewskim ZOZ-em przekazałem Miastu teren i budynek (przeprowadziłem komunalizację dwóch żłobków), gdzie obecnie znajduje się kościół pw. Św. Ojca Pio. i dom dla dzieci niepełnosprawnych. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zgoda" istniała wtedy tylko na papierze - prezesem był p. A. Baluta, wiceprezesami p. Tyszkiewicz i Józef Czajkowski. Narodził się projekt budowy tej placówki. Razem z przedstawicielami Spółdzielni, zarządu Miasta, z Edwardem Szabatem - przewodniczącym Rady Miasta, pojechaliśmy do wojewody łomżyńskiego z koncepcją budowy. Wojewoda wysłuchał i zwrócił się do mnie słowami: „jeśli pan tak mówi to ja się zgadzam”. Porozumienie zostało podpisane 18 maja 1993 r. Został opracowany nowy projekt budowlany. Miasto stało się współinwestorem bezpośrednim, Spółdzielnia "Zgoda" inwestorem zastępczym. Przetarg na budowę został przeprowadzony w szpitalnej sali narad. Placówkę budował grajewski PBRol (Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego) a prezesem Spółdzielni "Zgoda" w czasie budowy był lek. med. A. Perkowski, główną księgową H. Cybula. Inwestycję udało się zakończyć w czerwcu 1995 r. Budynek mieliśmy, przyszedł czas na jego urządzenie.


- Na pierwsze wyposażenie Przychodni otrzymaliśmy pieniądze w kwocie 2 mln zł z Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Łomży. Część wyposażenia została przeniesiona z byłej przychodni na ul. Wojska Polskiego, trzeba było zakupić sprzęt stomatologiczny do dwóch poradni dentystycznych i wspólnej sterylizatorni oraz sprzęt do poradni ginekologiczno – położniczej. Z otrzymanego dofinansowania pozostało 700 tys. zł. Dalsze pieniądze „wyjeździłem” w Urzędzie Wojewódzkim i do szpitalnej pracowni USG zakupiliśmy wysokiej klasy urządzenie, które do dzisiaj jest wykorzystywane na oddziale zakaźnym tutejszego szpitala. I tutaj warto zaznaczyć, że z chwilą zakupu tego sprzętu, w naszym szpitalu została uruchomiona profesjonalna poradnia USG.


- Po zakończeniu budowy Przychodni przyszedł czas na budowę pralni szpitalnej wraz z łącznikiem i dodatkowym transformatorem prądu. Także kuchnia w szpitalu miała swoje lata. 

Wymagała ona wymiany instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej oraz przebudowy istniejących ścian.  Od czasu otwarcia placówki nie robiono w niej większego remontu. Wymagało to natychmiastowej ingerencji, opracowania projektu przebudowy i wykonania remontu kuchni. Oprócz tych dużych inwestycji, w okresie swojej pracy wykonałem szereg innych, które w pozytywny sposób wpłynęły na wizerunek Zakładu. Do głównych należy wymienić m.in. powstanie OIOM - u noworodkowego, zakup inkubatorów noworodkowych, zakup trzech respiratorów na szpitalny OIOM, wymianę stacji uzdatniania wody na stacji Dializ i doprowadzenie systemu rewers osmozy do apteki w celu produkcji płynów infuzyjnych, wymianę całego parku nerek (8 szt.), zakup maszyny do znieczulania na blok operacyjny, utworzenie poradni USG i Gastroenterologicznej, zakup analizatora do Poradni Analitycznej, utworzenie w oddziale ginekologiczno - położniczym pomieszczeń do porodów rodzinnych, wymianę rentgena w pracowni rentgenowskiej i pozyskanie aparatu przyłóżkowego, zainstalowanie zbiornika ciekłego tlenu na potrzeby całego szpitala, wymianę centrali telefonicznej, komputeryzację podstawowych komórek administracji szpitala, założenie Rejestru Usług Medycznych, przebudowę parkingu przed szpitalem a także szereg remontów całego obiektu w zależności od potrzeb. Dodatkowo w Szczuczynie zostały przebudowane stropy w szpitalu, wykonane łazienki dla potrzeb pacjentów, rozbudowano system centralnego ogrzewania dla całej placówki i wymianę pieca c.o. na olejowy, sprowadzono agregat prądotwórczy dla potrzeb awaryjnego zasilania w energię elektryczną z doprowadzeniem zasilania do budynku głównego oraz rozpoczęto proces przygotowania szpitala do uzyskania akredytacji (prace w tym kierunku były zaawansowane w 80%). Wszystkie działania wykonywałem przy współpracy i wsparciu takich osób jak: Mieczysław Bagiński - Wojewoda Łomżyński, Marian Siwik - Lekarz Wojewódzki, Jan Niebrzydowski - Wicewojewoda i Naczelnik Miasta i Gminy Szczuczyn, Andrzej Ciechanowicz - Burmistrz Miasta Grajewo, Edward Szabat - Przewodniczący Rady Miasta Grajewo, Antoni Cybula - Burmistrz Miasta Grajewo, Zygmunt Kruszyński - Przewodniczący Rady Miasta Grajewo, którym serdecznie dziękuję za współpracę i wsparcie.


- W tym miejscu chciałbym jeszcze wspomnieć o innym przedsięwzięciu. Dzięki Burmistrzowi Andrzejowi Ciechanowiczowi udało się pozyskać dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” teren pod budowę nowego bloku przy ul. Ełckiej, tuż za Zespołem Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II. Po pozyskaniu obszaru, na sali szpitalnej przeprowadziłem przetarg na wyłonienie  wykonawcy inwestycji. W większości zostały sprzedane też wszystkie mieszkania i lokale przeznaczone na działalność handlowo - usługową. I tak powstał kolejny budynek, którym zaczęła administrować miejscowa „Zgoda”. W tym samym czasie na nasze zlecenie został opracowany nowy projekt na szpital w budowie z oddziałami pulmonologicznym i zakaźnym i z tego powodu otrzymaliśmy dofinansowanie do remontu kuchni szpitalnej, zgodnie z opracowanym wcześniej projektem, która miała spełniać usługi cateringowe na rzecz obu szpitali.


Od blisko 25 lat kieruje Pan Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie. Czym jest Podstawowa Opieka Zdrowotna?

Podstawowa Opieka Zdrowotna  (POZ) jest częścią systemu opieki zdrowotnej, zapewniającą wszystkim osobom uprawnionym do świadczeń kompleksowe i skoordynowane świadczenia opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania. Do zakresu opieki należą świadczenia zdrowotne, profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej, chorób wewnętrznych i pediatrii udzielane w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. Świadczenia udzielane są osobom, które dokonały wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej POZ. Realizowane są najczęściej w warunkach ambulatoryjnych (w gabinecie, poradni lub przychodni), ale w przypadkach uzasadnionych medycznie, także w domu pacjenta.


Jak powstał ZPOZ w Grajewie?

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej (ZPOZ) w Grajewie powstał 11 września 1998 r. jednak faktyczną aktywność rozpoczął 1 stycznia 1999 r. Działalność z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej Zakład prowadzi w Przychodni Rejonowej nr 2 w Grajewie z Poradnią położniczo - ginekologiczną, Przychodni Rejonowej w Szczuczynie, Gminnym Ośrodku Zdrowia w Wąsoszu, Gminnym Ośrodku Zdrowia w Radziłowie oraz Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Białaszewie. Zakład prowadzi również działalność z zakresu medycyny szkolnej w całym powiecie grajewskim we wszystkich szkołach podstawowych i średnich. Dziś 9 lekarzy ma pod swoją opieką ok. 14 tys. pacjentów.


Jako dyrektor ZOZ byłem pracownikiem bezpośrednio podporządkowanym wojewodzie. Musiałem realizować polecenia wydawane zarządzeniem przez przełożonego. Pierwszą reorganizację opieki zdrowotnej polegającą na podziale Zespołu Opieki Zdrowotnej na dwa zakłady - Szpital Ogólny w Grajewie oraz Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej przeprowadziłem w 1998 r. Drugim etapem była restrukturyzacja i wyodrębnienie ze struktur ZPOZ gminy Trzcianne i Goniądz i przekazanie do Moniek.


Na dzień 1 stycznia 1999 r. pracę w ZPOZ świadczyło 173 osoby, na dzień 31 marca 1999 r. zatrudnionych było już 150 osób, zaś na dzień 31 grudnia 1999 r. - 121 osób. Sprywatyzowałem cały pion stomatologiczny - branżę, która ciągnęła nas do dołu. Chcąc szybko zbilansować Zakład i nie mieć zadłużenia należało tego dokonać. Dziś w ZPOZ pracuje 47 osób.

W 2000 r. rozpoczęliśmy proces prywatyzacji Zakładu preferowany przez ówczesne władze powiatu grajewskiego. Do końca 2002 r. miało zostać zakończone przekształcenie. Wydane polecenie zacząłem realizować. Wiadomo, sprywatyzowanie nie należy do rzeczy prostych. Trzeba uzyskać na to zgodę zarówno pracowników jak i przedstawicieli zarządów i rad gmin tam, gdzie prowadzona jest działalność. Pracownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych nie chcieli sprywatyzowania, co najwyżej chcieliby zmienić organ założycielski z powiatu grajewskiego na związek międzygminny. Także wójtowie gmin wypowiedzieli się negatywnie w stosunku do planowanych działań. Na posiedzeniu zarządu powiatu projekt prywatyzacji ZPOZ nie został przegłosowany. Do dzisiaj nie wiem dlaczego ówczesny starosta podjął taką decyzję, nie istniało żadne zagrożenie. Już w pierwszym roku funkcjonowania został wypracowany dodatni wynik finansowy (458 815 zł).


Proszę przedstawić sytuację finansową ZPOZ?

Bilans ZPOZ składa się z funduszu założycielskiego, tego co jest własnością organu założycielskiego i funduszu zakładu, pieniędzy stanowiących własność pracowników. Bilans otwarcia licząc tylko wartość budynków wynosił 408 498,98 zł. Fundusz zakładu - 0 zł. Początki były trudne. Najtrudniejsze były lata 2001 – 2003. Musiałem przysłowiowego pasa zacisnąć.  Rok 2017 zamknął się kwotą bilansową 4 017 930,38 zł w tym wartość budynków - 346 121,75 zł. Pozostałe to środki Zakładu. W czasie blisko 25 lat pracy Zakład w żadnym roku nie miał ujemnego wyniku finansowego. Poprawa warunków zarządzania w placówkach opieki zdrowotnej, jest warunkiem koniecznym, aby w wyniku szerokich zmian na rynku usług medycznych, mogły one spokojnie funkcjonować i utrzymywać stabilną pozycję. Warto też dodać, że ZPOZ w Grajewie otrzymał tytuł Geparda Biznesu 2017 r. Na podstawie wyników finansowych w marcu 2018 r. przeprowadzonych przez Instytut Europejskiego Biznesu spośród 70 tysięcy polskich przedsiębiorców zaszczytny tytuł uzyskały 4373 firmy, których wartość rynkowa wzrosła o więcej niż 10%. Zakład zajął 664 pozycję, a wzrost wartości rynkowej Zakładu  wyniósł 290,4%.


Pensje lekarskie to częsty argument w dyskusjach nad zarobkami innych pracowników służby zdrowia. Wynagrodzenia lekarzy uważane są przez część społeczeństwa za wygórowane. Jaka jest z zarobkami lekarskimi w ZPOZ?

Pracownicy muszą mieć świadomość, że dyrektor szanuje ich pracę zawodową, nie jest dyktatorem i stara się zrozumieć ich specyfikę. W organizacji medycznej dobrze muszą czuć się nie tylko pacjenci, ale także obsługa. Tylko tak mamy szanse na sukces. Zatrudniamy pracowników na umowę o pracę i umowy kontraktowe. Konstrukcja wynagrodzenia lekarskiego składa się z wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków: funkcyjnego w wysokości 40 - 45 %, stażowego w wysokości 20 %, prowizji od ilości osób zapisanych, premii motywacyjnej płaconej kwartalnie w zależności od ilości osób przyjętych, dodatku z uwagi na likwidacje tzw. trzynastki. 8 lat wstecz zostały ustalone nowe zasady wypłacania rocznych nagród. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy wypłacamy także nagrody jubileuszowe, płacimy dodatek za posiadane stopnie naukowe, dodatek za pracę w środowisku wiejskim. Średnia płaca w Zakładzie za 2017 r. wyniosła 4798,28 zł ogółem, a średnia płaca lekarzy 9 341,75 zł. Różnice w wynagradzaniu lekarzy wynikają czasami z wysokiej absencji chorobowej lekarza w trakcie danego roku lub ze złej wyceny i niedostatecznej ilości kontraktowanych usług przez NFZ, pomimo możliwości wykonywania większej ilości usług przez poradnię, a tym samym niższego wyniku finansowego. Taka sytuacja zaistniała w roku 2017 w poradni ginekologiczno–położniczej.

Koniec 2022r.: średnia płaca w Zakładzie to 8.002,05zł, a lekarzy: 14.998,53 zł. Stawka na umowach cywilno-prawnych: 180zł/h. 

Fundusz założycielski: 346.121,51zł  Fundusz Zakładowy: 5.126.772,87zł


Jakie inwestycje udało się zrealizować w ZPOZ?

Zarządzanie placówką służby zdrowia w dzisiejszych czasach to ciągle wyzwania. Receptą na zapewnienie najwyższych standardów i komfortu naszym pracownikom i pacjentom, poprawę estetyki a także obniżenie kosztów utrzymania była konieczność przeprowadzenia prac związanych z termomodernizacją podległych nam obiektów. Wśród najpoważniejszych nakładów inwestycyjnych powinienem wskazać rozbudowę Przychodni w Szczuczynie oraz modernizację, przebudowę i docieplenie budynku dotychczas istniejącego wraz z wymianą wszystkich okien i wymianą pokryć dachowych, termomodernizację Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wąsoszu i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Radziłowie wraz z wymianą wszystkich okien i zmianą pokrycia dachowego oraz wykonanie elewacji i wymianę wszystkich okien w Przychodni w Grajewie. Łączne nakłady inwestycyjno - remontowe w latach 1999 - 2017 wyłącznie ze środków własnych wyniosły 1 225 457,72 zł. Wskazane przedsięwzięcia są znacznej wartości, w międzyczasie wykonywaliśmy szereg innych mniejszych remontów 
i napraw.


Nakłady inwestycyjne w latach 2018-2022 wyniosły 707.524,33zł. Najważniejsze z nich to samochody osobowe Skoda Yeti i Fiat Doblo, wymiana instalacji informatycznej serwera instalacji oprogramowania (konfiguracja i wdrożenie), wymiana komputerów, zakup witryn chłodniczych do wszystkich jednostek, zakup lokalu mieszkalnego i garażu, zakup fotela ginekologicznego i lampy ginekologicznej, zakup aparatu USG i UDT, zakup aparatu EKG do Białaszewa i Wąsosza, wymiana okien w Poradni Ginekologicznej. 

Zakup sprzętu gospodarczego w tym kosy, piły spalinowej, agregatów prądotwórczych; wymiana centrali telefonicznej, wymiana drzwi technicznych w Wąsoszu i innych napraw we wszystkich jednostkach Zakładu. 

Łączne nakłady inwestycyjne wyniosły w latach 1999-2022: 1.924.525,16zł - z własnych zasobów finansowych.

 

Gratulujemy osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów
e-Grajewo.pl

 

Komentarze (6)

Jaki jest grajewski szpital każdy wie !!! Brak słów /

Gratulacje, bardzo duże osiągnięcia, satysfakcja z efektów pracy. Wielkie ukłony, bo właśnie tak efektywnie powinna być prowadzona placówka służby zdrowia.

Do medyka ,może i masz rację , ale nie wszystko złoto co się świeci

Gdyby był taki dyrektor szpitala wszystko wyglądałoby inaczej.
Niestety szpital nie ma szczęścia ,partie decydują i obsadzają stanowiska swoimi.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.