Wiadomości

  • 10 komentarzy
  • 11834 wyświetleń

1/4 etatu urzędnika7 lutego 2014 r.. został ogłoszony otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Grajewo, kandydaci mogą składać oferty do 18 lutego br.1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo,

2. Określenie stanowiska:
Inspektor w Wydziale Organizacyjnym na 1/4 etatu

3. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem (konieczne do podjęcia pracy):
a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na stanowisku inspektora,
d) posiadanie stażu pracy - minimum 3 lata,
e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z skarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) nieposzlakowana opinia,
g) posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego na kierunku prawo lub administracja oraz wyższego wykształcenia o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub posiadanie dyplomu ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
h) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

4. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem (pozostałe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań):
a) znajomość obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice,
b) umiejętność sporządzania pism urzędowych, opracowywania instrukcji,
c) umiejętność sporządzania protokołów
d) sumienność, dobra organizacja pracy, zaangażowanie, inicjatywa,
e) doświadczenie w pracy w administracji samorządowej,
f) znajomość tematyki elektronicznego obiegu dokumentów (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją),
g) znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz pomocy przedmedycznej,

5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miasta, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są zatrudnione kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią,
2) bieżące informowanie Burmistrza o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
3) sporządzanie i przedstawianie Burmistrzowi, co najmniej raz w roku, okresowej analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miasta zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
4) przedstawianie Burmistrzowi wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,
5) udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
6) opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,
7) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków, a także kontrola realizacji tych wniosków,
8) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
9) doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
10) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
11) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,
12) współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,
13) szkolenie wstępne pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę w Urzędzie Miasta przed dopuszczeniem do jej wykonywania w zakresie bhp oraz wydanie odpowiedniego zaświadczenia,
14) organizowanie szkoleń z zakresu bhp dla pracowników Urzędu Miasta zgodnie z posiadanymi uprawnieniami,
15) uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
16) bieżąca aktualizacja danych dot. badań lekarskich i szkoleń bhp dot. pracowników Urzędu,
17) inicjowanie i rozwijanie w Urzędzie Miasta różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
18) dokonywanie kwalifikacji stanowisk pracy do uznanych za stanowiska pracy przy komputerze zgodnie z obowiązującymi przepisami,
19) prowadzenie rejestru stanowisk pracy uznanych za stanowiska pracy przy komputerze i wykonywanie zadań wynikających z § 30 ust. 2-8 Regulaminu Pracy Urzędu Miasta,
20) nadzór nad zapewnieniem bezpiecznego i higienicznego stanu pomieszczeń Urzędu oraz odpowiedniego wyposażenia technicznego,
21) prowadzenie ksiąg obiektu dla budynków Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6 i Strażackiej 6 A, w tym wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do tej ustawy w odniesieniu do tych budynków (w szczególności odpowiedzialność za przygotowywanie w odpowiednim terminie zleceń do badań i kontroli wymaganych przepisami prawa),
22) nadzór na przestrzeganiu przez pracowników przepisów i zasad bhp.

6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku inspektora:
Miejsce pracy
Praca w budynku Urzędu i poza nim. Bezpieczne warunki pracy. Budynek piętrowy nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Brak windy.
Stanowisko pracy
Stanowisko pracy związane z obsługą komputera, urządzeń biurowych, współpraca z pracownikami Urzędu, dyrektorami jednostek organizacyjnych miasta Grajewo, korespondencja tradycyjna i emailowa oraz przemieszczanie się wewnątrz budynku Urzędu. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia Ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Grajewo, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

8. Wymagane dokumenty:
a) formularz zgłoszeniowy,
b) kserokopia dowodu osobistego,
c) kserokopie świadectw pracy dokumentujących 3 letni okres zatrudnienia, lub zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu pracownika, zawierające informacje o okresie zatrudnienia, w przypadku pozostawania pracownika w stosunku pracy w czasie konkursu,
d) kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego na kierunku prawo lub administracja oraz wyższego wykształcenia o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub posiadanie dyplomu ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
e) podpisane czytelnie przez kandydata pisemne oświadczenia:
- o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
- o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926
z późn. zm.),
- o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku pracy inspektora,
f) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

Każdy dokument składany w formie kserokopii musi być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę, poprzez użycie zwrotu "stwierdzam zgodność z oryginałem”, miejscowość, data, czytelny podpis. Dokumenty składane w oryginale muszą być podpisane czytelnie przez kandydata.

9. Wymiar etatu:

1/4 etatu

10. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
Wzór Formularza zgłoszeniowego niezbędny do złożenia oferty pracy dostępny jest do pobrania na stronie http://bip.um.grajewo.pl bądź w sekretariacie Urzędu Miasta Grajewo w godz. pracy urzędu tj. poniedziałek – piątek od 7.30 – 15.30.
Wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, w zaklejonej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata i kontaktowym numerem telefonu oraz dopiskiem: "dotyczy naboru na stanowisko inspektora na 1 / 4 etatu w Wydziale Organizacyjnym”, w terminie do 18 lutego 2014r. do godz. 15.30. Decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Urzędu.

Burmistrz Miasta Grajewo informuje kandydatów, że oferty niekompletne (nie zawierające wszystkich obowiązkowo wymaganych danych i dokumentów) oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się uzupełniania dokumentów złożonych w ofertach po upływie terminu na złożenie ofert. Po upływie terminu składania ofert Komisja powołana przez Burmistrza dokona oceny formalnej złożonych ofert poprzez porównanie danych i dokumentów, zawartych w ofertach z wymaganiami formalnymi określonymi w Ogłoszeniu. Oferty nie spełniające ustalonych wymagań zostaną odrzucone.

Osoby, których oferty spełnią wymagania formalne zostaną dopuszczone do kolejnego etapu procedury naboru. O dalszej procedurze naboru i terminach kandydaci będą poinformowani telefonicznie bądź odrębnym pismem.
(na podst.: Ogłoszenia bip.um.grajewo.pl z dn. 7.02.2014 r.)


Komentarze (10)

1/4 etatu to jest żart :) 300zł netto wypłaty :)

kto się zakłada ?! - wygra "dziewczę" już pracujące w um

Janie to 'dziewcze,, nie jest zatrudnine na 3 /4 etatu ?

dobrze ze nie 1/16 etatu.... OMG smiechu warte... 22 punkty obowiazkow przez 10 godzin tygodniowo!!! ale urzad musi sie pochwalic az na e-grajewo ze potrzebuje pracownika, a pelne elaty obsadze przez znajmych... zalosne

do jan- wazne aby dobrze dbala i przestrzegala przepisow BHP a moze ty sam chcesz na to stanowisko?wyksztalcenie masz?

waldku przeciez dokladnie wiesz ,ze i tak nikt nie ma szans po za konkretna osoba.Przyjdzie nowy burmistrz i zrobi porzadek ...........Chyba w zakladzie gdzie jest zatrudnionych ponizej 100 osob nie musi byc bhp-owiec na etacie.Jak znam zycie oglaszaja ze na 1/4 etatu a do konca kadencji burmistrza pocichu zrobi sie caly etat.

wyplata proporcjonalna do powagi stanowiska w w.w urzędzie, sądzę, ze bardziej jakaś zlota raczka by sie przydała, a nie kolejny urzędnik.

A jakie zagrożenia BHP występują w urzędzie poparzenie kawką zadławienie ciastem. Co miałby robić na całym etacie - ziewać?

Po znajomości można pracować w urzędzie bez wyższego kierunkowego wykształcenia np. po studium kosmetycznym. Taka jest prawda.

W szpitalu jest 2 behapowcow i oplaca sie ich po co?a sredni personel placze o podwyzki.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.