środa, 26 stycznia 2022

Powiat Grajewski

Zawiadomienie Starosty Grajewskiego (7.12)

ZAWIADOMIENIE STAROSTY GRAJEWSKIEGO
z dnia 7.12.2021r.


o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 104 149B od drogi wojewódzkiej nr 668 do drogi powiatowej nr 1835B od km 0+000,00 do km 2+415,37”.


Zgodnie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2020r. poz. 1363  ze zm.) - zawiadamiam, że na wniosek inwestora - Wójta Gminy Radziłów, Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów – Starosta Grajewski wydał w dniu 07.12.2021r. decyzję nr 1/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 104 149B od drogi wojewódzkiej nr 668 do drogi powiatowej nr 1835B od km 0+000,00  do km 2+415,37”.


Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany. Nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren ustalone decyzją o zezwoleniuna realizację inwestycji drogowej stanowią linie podziału nieruchomości i stają się z mocy prawa własnością jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Radziłów. Stronami postępowania w sprawie są – właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości, położonych na działkach usytuowania obiektu i nieruchomości znajdujących się w obszarze linii rozgraniczających określających niezbędne granice terenu pod projektowane obiekty budowlane.

Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości: 

Istniejący pas drogowy: dz. 4/2 obręb 0033 Wypychy, jednostka ewidencyjna 200403_2  Radziłów, dz. 65/2, 65/1 obręb 0014 Konopki, jednostka ewidencyjna 200403_2  Radziłów, dz. 948 obręb 0024 Radziłów, jednostka ewidencyjna 200403_2  Radziłów, część pasa drogowego drogi powiatowej dz. 51/1, 2/1, 4/1 obręb 0033 Wypychy, jednostka ewidencyjna 200403_2  Radziłów, części istniejących pasów drogowych publicznych dróg gminnych:  dz. 67, 59, 118, 101, 83, 21, 10, 87 obręb 0014 Konopki, jednostka ewidencyjna 200403_2  Radziłów, dz. 949 obręb 0024 Radziłów, jednostka ewidencyjna 200403_2  Radziłów, części działek niezbędnych do podziału: dz. 2/2, 3, 1, 5/1 obręb 0033 Wypychy, jednostka ewidencyjna 200403_2  Radziłów, dz. 63, 20, 11, 8, 112/1, 105/2, 66, 70/1, 70/2, 71, 72, 73, 74, 75, 82, 84, 86/1 obręb 0014 Konopki, jednostka ewidencyjna 200403_2  Radziłów, dz. 692, 691, 690, 689, 656/1, 655, 654, 653, 652, 651, 1505, 648 obręb 0024 Radziłów, jednostka ewidencyjna 200403_2  Radziłów


Działki ulegające podziałowi:Obręb ewidencyjny 0033 Wypychy, jednostka ewidencyjna 200403_2  Radziłów:

Działka nr ewid. 2/2 o pow. 3,5530 ha na działki:

a) 2/5 o powierzchni 3,5178 ha     b) 2/3 o powierzchni 0,0090 ha 

c) 2/4 o powierzchni 0,0262 ha 

Działka nr ewid. 3 o pow. 0,3000 ha na działki:

a) 3/2 o powierzchni 0,2748 ha     b) 3/1 o powierzchni 0,0252 ha

Działka nr ewid. 1 o pow. 4,2040 ha na działki:

a) 1/2 o powierzchni 4,1673 ha     b) 1/1 o powierzchni 0,0367 ha

Działka nr ewid. 5/1 o pow. 3,4473 ha na działki:

a) 5/5 o powierzchni 3,4237 ha     b) 5/3 o powierzchni 0,0221 ha 

c) 5/4 o powierzchni 0,0015 ha


Obręb ewidencyjny 0014 Konopki, jednostka ewidencyjna 200403_2  Radziłów
:

Działka nr ewid. 63 o pow. 0,3487 ha na działki:

a) 63/2 o powierzchni 0,3315 ha     b) 63/1 o powierzchni 0,0172 ha 

Działka nr ewid. 20 o pow. 2,2112 ha na działki:

a) 20/2 o powierzchni 2,2078 ha     b) 20/1 o powierzchni 0,0034 ha 

Działka nr ewid. 11 o pow. 2,7220 ha na działki:

a) 11/2 o powierzchni 2,7203 ha     b) 11/1 o powierzchni 0,0017 ha 

Działka nr ewid. 8 o pow. 2,9716 ha na działki:

a) 8/2 o powierzchni 2,9704 ha       b) 8/1 o powierzchni 0,0012 ha 

Działka nr ewid. 112/1 o pow. 0,1266 ha na działki:

a) 112/4 o powierzchni 0,1242 ha   b) 112/3 o powierzchni 0,0024 ha 

Działka nr ewid. 105/2 o pow. 8,4270 ha na działki:

a) 105/4 o powierzchni 8,4226 ha     b) 105/3 o powierzchni 0,0044 ha 

Działka nr ewid. 66 o pow. 1,0216 ha na działki:

a) 66/3 o powierzchni 0,9951 ha     b) 66/1 o powierzchni 0,0260 ha 

c) 66/2 o powierzchni 0,0005 ha

Działka nr ewid. 69 o pow. 0,2801 ha na działki:

a) 69/2 o powierzchni 0,2795 ha     b) 69/1 o powierzchni 0,0006 ha 

Działka nr ewid. 70/1 o pow. 0,1489 ha na działki:

a) 70/4 o powierzchni 0,1473 ha     b) 70/3 o powierzchni 0,0016 ha 

Działka nr ewid. 70/2 o pow. 0,0394 ha na działki:

a) 70/6 o powierzchni 0,0386 ha     b) 70/5 o powierzchni 0,0008 ha 

Działka nr ewid. 71 o pow. 0,0827 ha na działki:

a) 71/2 o powierzchni 0,0790 ha     b) 71/1 o powierzchni 0,0037 ha 

Działka nr ewid. 72 o pow. 0,2518 ha na działki:

a) 72/2 o powierzchni 0,2501 ha     b) 72/1 o powierzchni 0,0017 ha 

Działka nr ewid. 73 o pow. 0,2111 ha na działki:

a) 73/2 o powierzchni 0,2082 ha     b) 73/1 o powierzchni 0,0029 ha 

Działka nr ewid. 74 o pow. 0,5619 ha na działki:

a) 74/3 o powierzchni 0,5542 ha     b) 74/2 o powierzchni 0,0025 ha 

c) 74/1 o powierzchni 0,0052 ha 

Działka nr ewid. 75 o pow. 0,4069 ha na działki:

a) 75/2 o powierzchni 0,4050 ha     b) 75/1 o powierzchni 0,0019 ha 

Działka nr ewid. 82 o pow. 2,5878 ha na działki:

a)82/2 o powierzchni 2,5870 ha     b)82/1 o powierzchni 0,0008 ha 

Działka nr ewid. 84 o pow. 0,8457 ha na działki:

a) 84/2 o powierzchni 0,8372 ha     b) 84/1 o powierzchni 0,0085 ha 

Działka nr ewid. 86/1 o pow. 1,3905 ha na działki:

a) 86/6 o powierzchni 1,3864 ha     b) 86/5 o powierzchni 0,0041 ha 


Obręb ewidencyjny 0024 Radziłów, jednostka ewidencyjna 200403_2  Radziłów:

Działka nr ewid. 692 o pow. 3,0898 ha na działki:

a) 692/2 o powierzchni 3,0380 ha     b) 692/1 o powierzchni 0,0518 ha 

Działka nr ewid. 691 o pow. 1,2453 ha na działki:

a) 691/2 o powierzchni 1,2310 ha     b) 691/1 o powierzchni 0,0143 ha 

Działka nr ewid. 690 o pow. 1,9392 ha na działki:

a) 690/2 o powierzchni 1,9169 ha     b) 690/1 o powierzchni 0,0223 ha 

Działka nr ewid. 689 o pow. 1,0761 ha na działki:

a) 689/2 o powierzchni 1,0656 ha     b) 689/1 o powierzchni 0,0105 ha 

Działka nr ewid. 656/1 o pow. 0,4962 ha na działki:

a) 656/3 o powierzchni 0,4840 ha     b) 656/2 o powierzchni 0,0122 ha 

Działka nr ewid. 655 o pow. 1,2687 ha na działki:

a) 655/2 o powierzchni 1,2635 ha     b) 655/1 o powierzchni 0,0052 ha 

Działka nr ewid. 654 o pow. 1,3870 ha na działki:

a) 654/2 o powierzchni 1,3810 ha     b) 654/1 o powierzchni 0,0060 ha 

Działka nr ewid. 653 o pow. 0,8422 ha na działki:

a) 653/2 o powierzchni 0,8387 ha     b) 653/1 o powierzchni 0,0035 ha 

Działka nr ewid. 652 o pow. 0,7320 ha na działki:

a) 652/2 o powierzchni 0,7286 ha     b) 652/1 o powierzchni 0,0034 ha 

Działka nr ewid. 651 o pow. 0,8224 ha na działki:

a) 651/2 o powierzchni 0,8187 ha     b) 651/1 o powierzchni 0,0037 ha 

Działka nr ewid. 1505 o pow. 1,6103 ha na działki:

a) 1505/2 o powierzchni 1,6037 ha     b) 1505/1 o powierzchni 0,0066 ha

Działka nr ewid. 648 o pow. 9,0087 ha na działki:

a) 648/2 o powierzchni 8,9821 ha     b) 648/1 o powierzchni 0,0266 ha 


Powyższe oznaczenia należy interpretować:

ppkt. a) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.        
ppkt. b) i c) - nr działek ewidencyjnych objętych liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji,  które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,


Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz. 735, ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się  za dokonanie po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Decyzja wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, 24, tel. 86 273 84 69.

 

piątek, 21 stycznia 2022

LIII Sesja Rady Powiatu Grajewskiego

czwartek, 30 grudnia 2021

Kondolencje

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.