Przetargi

Zapytanie ofertowe - remont

 

Administrowanie Wspólnot Mieszkaniowych S.C. Małgorzata Sztachelska, Sylwia Guzowska, os. Broniewskiego 3, 19-200 Grajewo zaprasza do złożenia oferty  na "Remont 6 klatek schodowych Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedle Południe 3"

 

 • Opis planowanych robót:
 • zeskrobanie i zmycie uszkodzonych powłok malarskich ze ścian i sufitów,
 • skucie spękanych i odparzonych tynków,
 • po odkuciu odparzonych tynków gruntowanie i uzupełnienie ubytków tynkiem gipsowym oraz szlifowanie,
 • likwidacja rys i spękań tynków poprzez ułożenie taśmy antyrysowej lub szpachli z włóknami,
 • naprawa i obróbka ościeży z wykonaniem narożników z profili systemowych,
 • malowanie ścian i sufitów dwukrotnie farbą akrylową do uzyskania właściwej, jakości powłoki,
 • usunięcie odparzeń na lamperii, uzupełnienie ubytków, gipsowanie i szlifowanie w miejscu napraw powierzchni do uzyskania właściwej powierzchni
  pod lamperię,
 • gruntowanie i dwukrotne malowanie lamperii farbą olejną szybkoschnąca
  lub akrylową
 • gruntowanie i dwukrotne malowanie farbą olejną cokołów i biegów schodowych,
 •  malowanie farbą akrylową stolarki drzwiowej na klatkach schodowych, (ościeżnic i drzwi  do mieszkań od strony klatki schodowej malowane farbą
  do uzgodnienia z lokatorem),
 •  malowanie farba olejną  balustrad, grzejników, włazów, tablic prądowych,
  rur instalacyjnych i osłonowych,
 • wymiana drzwi wejściowych i ościeżnic do piwnicy z klatki schodowej
  z demontażem  i montażem nowych (stalowych pełnych malowanych proszkowo, z kompletem kluczy dla wszystkich mieszkańców danej klatki),
 • wymiana lub naprawa i renowacja skrzynek pocztowych.
 • demontaż tablic ogłoszeniowych oraz montaż nowych dostarczonych przez administratora
 • wszystkie prace należy przeprowadzić z zabezpieczeniem przed zabrudzeniem folią lub taśmą malarską okien, drzwi i osprzętu elektroinstalacyjnego
  w budynku,
 • rodzaje i kolory farb (wyłącznie gotowe) zostaną uzgodnione z Zamawiającym,
 • po wykonanym remoncie Wykonawca przekaże zamawiającemu co najmniej 3 litry farb w każdym kolorze użytym podczas remontu.


Przygotowanie oferty:

 • Ofertę należy przygotować według własnych pomiarów.
 • Do oferty należy załączyć zakres i kosztorys prac.
 • W ofercie prosimy o podanie rodzajów i producenta materiałów malarskich.
 • Wymagany termin udzielenia gwarancji zawarty w ofercie nie krótszy niż  3 lata od daty odbioru końcowego.
 • Wymagany termin prac maksymalnie 2 miesiące od daty rozpoczęcia robót.
 • Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do sekretariatu zamawiającego  z dopiskiem: "Oferta  na prace remontowe w bloku nr 3
  na os. Południu w Grajewie" 
  nie otwierać przed dniem  04.12.2015 r. przed godz. 14:30


Termin realizacji zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 29 lutego 2016 r.


Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.


Oferta powinna być dostarczona za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres:  Administrowanie Wspólnot Mieszkaniowych S.C. Małgorzata Sztachelska, Sylwia Guzowska, os. Broniewskiego 3, 19-200 Grajewo do dnia  04.12.2015 roku. do godz. 14:00

 • Złożone w wymaganym terminie oferty zostaną otwarte w dniu 04.12.2015 roku o godz. 14:30 w siedzibie Zamawiającego.
 • Ocenie będą podlegały kompletnie przygotowane oferty.
 • Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez jej otwierania.
 • Zamawiający zastrzega sobie, po otwarciu ofert, prawo do żądania
  od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 • Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 100% cena.
 • O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi pisemnie wybranego oferenta.


Dodatkowych informacji udzielą: 

Sylwia Guzowska                       tel.: 502 740 891
Tomasz Cebeliński                     tel.: 503 163 856
Adam Chudek                             tel.: 692 25 35 02

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.