czwartek, 2 lutego 2023

Powiat Grajewski

Wieści z Wojewodzina

,,Kompleksowa termomodernizacja budynku internatu i warsztatów szkolnych w Zespole Szkół w Wojewodzinie”


W dniu 07 czerwca 2016 r. pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego a Powiatem Grajewskim, jako beneficjentem została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu  pt.: ,,Kompleksowa termomodernizacja budynku internatu i warsztatów szkolnych w Zespole Szkół w Wojewodzinie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna. Działania 5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej. Poddziałania5.3.1.Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne..

Realizacja rzeczowa projektu, czyli rozpoczęcie robót budowlanych, nastąpiło z początkiem lipca bieżącego roku.

Projekt zakłada głęboką kompleksową termomodernizację budynku internatu i warsztatów szkolnych w Zespole Szkół w Wojewodzinie. W ramach projektu zostaną wykonane takie działania jak: roboty rozbiórkowe, wykopy, roboty odtworzeniowe, remont i docieplenie stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych, roboty elektryczne, instalacje c. o., roboty sanitarne, kolektory słoneczne do wspomagania  przygotowania ciepłej wody użytkowej. Działania wpłyną na zmniejszenie strat ciepła w budynkach, a tym samym komfort przebywania w nich znacznie się zwiększy.  

Za cel strategiczny projektu przyjęto poprawę efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację, inteligentne zarządzanie energią i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej.

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa efektywności  energetycznej budynku internatu (zmniejszenie zapotrzebowania na energię), oraz budynku warsztatów szkolnych poprzez redukcję kosztów ogrzewania, co wpłynie jednocześnie na obniżenie kosztów funkcjonowania instytucji publicznej; podniesienie świadomości pracowników użyteczności publicznej  w zakresie oszczędności gospodarowania energią.

Całkowita wartość projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie  wynosi 1 722 123,98 zł, kwota dofinansowania z UE  1 377 699,12 zł, wkład własny Powiatu Grajewskiego 344 424,86 zł.  

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.