Gmina Grajewo

Wieści z SP w Białaszewie

Gmina Grajewo w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych - „Aktywna tablica” otrzymała wsparcie finansowe z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej Pomnik 1000-lecia Państwa Polskiego im. Marii Konopnickiej w Białaszewie w formie dotacji celowej o łącznej wysokości 14000,00 zł (słownie złotych: czternaście tysięcy 00/100).
Udzielona dotacja stanowi 80% kosztów realizacji zadania. Wkład własny gminy Grajewo wyniósł 3500,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące pięćset 00/100), co stanowi 20%.

- Stanisław Szleter Wójt Gminy Grajewo informuje, że na przestrzeni kilku ostatnich lat szkoły gminne sukcesywnie wdrażają technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK), udoskonalając proces edukacji. 
W dzisiejszej szkole potrzebne są metody aktywizujące ucznia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Narzędzia cyfrowe z dostępem do internetu pozwalają na takie działania. Rządowy program „Aktywna tablica” jest bardzo pozytywną inicjatywą.

W ramach otrzymanego wsparcia dla Szkoły Podstawowej w Białaszewie zakupiono dwie tablice interaktywne z projektorem ultrakrótkoogniskowym oraz dwa komplety głośników do tablicy interaktywnej.

Całkowity koszt zakupu pomocy dydaktycznych wyniósł 17500,00 zł.

Założeniem programu jest nie tylko dostarczenie nowoczesnego sprzętu dydaktycznego. To również stworzenie warunków do zmiany w nauczaniu.

- Zakupione pomoce dydaktyczne są już bardzo chętnie wykorzystywane w trakcie prowadzonych zajęć. Wykorzystanie tablicy interaktywnej sprawia, że lekcje są ciekawsze, uczniowie lepiej współpracują z nauczycielem i innymi uczniami, wzrasta ich motywacja do nauki.  W ramach programu „Aktywna tablica” nauczyciele będą m.in. doskonalić swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK oraz w ramach  międzyszkolnej sieci współpracy, która bazować będzie na przykładach dobrych praktyk – informuje Andrzej Szklarzewski Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białaszewie.

środa, 8 marca 2023

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

piątek, 3 marca 2023

Ogłoszenie Gminy Grajewo

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.