środa, 8 lutego 2023

Przetargi

Usługi kurierskie dla UM

Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie korespondencji wychodzącej z Urzędu Miasta Grajewo adresatom na terenie miasta Grajewo.

Opis warunków udziału w postępowaniu: złożenie przez Wykonawcę kompletnej oferty zawierającej wymagane dokumenty i oświadczenia.

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie winni spełniać następujące warunki:
1.Dokładna znajomość topografii miasta.
2. Posiadanie środka transportu – samochodu.
3. Akceptacja wzoru umowy

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie musi zawierać Oferta Wykonawcy: 
1) kompletny i podpisany przez osobę/osoby uprawnione Formularz ofertowy,
2) prawo jazdy wymagane do prowadzenia posiadanego środka transportu-samochodu (kopia)
3) dowód rejestracyjny pojazdu wraz z polisą ubezpieczenia OC (kopia)
4) oświadczenie o akceptacji treści umowy, której wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania
5) oświadczenie o dokładnej znajomości topografii miasta (ulice, place, siedziby firm, organizacji, instytucji)
IV. Wymagania Zamawiającego dotyczące warunków wykonania i rozliczenia zamówienia, terminu i formy złożenia oferty (pismo, fax, e-mail) :
Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim pismem maszynowym np. na komputerze oraz podpisana przez osobę/osoby upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
Wszystkie kserokopie i odpisy wymaganych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”).

 

 

1) Inspektor Monika Danowska-Skorupa tel 086 273 08 21
2) Fax 086 273 08 03
3) E-mail: m.danowska@um.grajewo.pl

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.