czwartek, 7 grudnia 2023

Powiat Grajewski

Uchwała Nr 98/371/16

UCHWAŁA NR 98/371/16

ZARZĄDU POWIATU GRAJEWSKIEGO

z dnia 14 października 2016 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego dotyczącego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Grajewskiego    w 2017 r.

 

§ 2

Zakres, terminy i warunki realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu określa szczegółowo ogłoszenie stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3

  1. Kwota przeznaczona na realizację ww. zadania w 2017 r. wynosi 60.725,88 zł brutto – słownie zł: sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć 88/100)

  2. Kwota wskazana na realizację ww. zadania publicznego w 2017 r. jest zgodna                                    z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości   z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej

 

§ 4

Informację o otwartym konkursie ofert ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Grajewie.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

UCHWAŁA NR 98/371/16 (*.pdf)

 

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.