Powiat Grajewski

Starosta Grajewski informuje

STAROSTA GRAJEWSKI


wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 124 i 124a w związku z art.114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344)


INFORMUJE

 

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z niżej opisanej nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym poprzez udzielenie Spółce PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin zezwolenia w drodze decyzji na ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości położonej na terenie obrębu ewidencyjnego 0020 Konopki – Kolonie, jednostka ewidencyjna 200402_2 Grajewo-gmina, powiat grajewski, województwo podlaskie, oznaczonej jako działka nr 62 o powierzchni 4,2531 ha w celu wykonania prac budowlanych, związanych z budową elektroenergetycznej kablowej linii niskiego napięcia w m. Konopki i Konopki-Kolonie gm. Grajewo.

 

W rejestrze gruntów i budynków obrębu 0020 Konopki – Kolonie, jednostka ewidencyjna 200402_2 Grajewo-gmina, powiat grajewski, województwo podlaskie w jednostce rejestrowej G.22, prowadzonej m.in. dla działki oznaczonej nr 62, figurują m. in. nieżyjące osoby: Sabina Mioduszewska, Jan Sławiński, Leon Sławiński, Mirosław Adam Sławiński i Stanisław Sławiński.

Osoby, którym przysługują określone przepisami prawa rzeczowe w stosunku do ww. nieruchomości, proszone są o zgłaszanie tych praw w Starostwie Powiatowym w Grajewie,  ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo, pokój Nr 11 w godzinach 730-1530.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

 

 


    STAROSTA

Waldemar Remfeld

 

Grajewo, dnia 2023-05-25  

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.