Przetargi

  • 1 komentarzy
  • 11434 wyświetleń

Remont klatek schodowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Szczuczynie  ul. Łąkowa 1, 

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na: "Remont klatek schodowych w bloku przy ul. Sienkiewicza  10 w Szczuczynie".
 

Do udziału w przetargu mogą przystąpić wykonawcy, którzy:

1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,  a także dysponują odpowiednim sprzętem oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ponadto wykonali w przeciągu roku co najmniej dwa zamówienia, których  przedmiotem były podobne roboty o wartości nie mniejszej niż 20 tys. zł. netto każde  (minimum 2 referencje).
 2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – nie posiadają zadłużenia wobec Urzędu Skarbowego, ZUS lub KRUS.
3. Złożyli pisemną ofertę – załącznik nr 1 wraz z kosztorysami  i wymaganymi zaświadczeniami. 
4. Wpłacili wadium w wysokości 5.000,00zł na rachunek Spółdzielni Mieszkaniowej w Szczuczynie,   na jedno z kont:
-  Bank Spółdzielczy w Szczuczynie  nr  83 8768 0003 0000 0866 2000 0010     -  Bank  PKO BP SA o/Ełk 24 1020 4724 0000 3602 0052 9362  
najpóźniej do 2.04.2020 r. do godz. 10:00.
5. Termin realizacji zamówienia ustala się do dnia 30.12.2020r. 
6. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Oferta na remont klatek schodowych w bloku przy ul. Sienkiewicza 10”  w terminie do 2.04.2020r. do godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni. 
7. Przetarg odbędzie się w biurze Spółdzielni w dniu 2.04.2020 r. o godz. 14.00.
     O rozstrzygnięciu przetargu powiadomimy oferentów pisemnie bądź telefonicznie.
     Specyfikację można uzyskać w biurze SM w Szczuczynie.
8. Wykonawcy, którego oferta zostanie przyjęta, wadium zostanie zwrócone w ciągu 7 dni od podpisania umowy na wykonanie robót.  W przypadku uchylania się od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Spółdzielni. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu ofert na wskazane konto w ciągu 7 dni.
9. Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny w każdym czasie, a oferta nie wywoła skutku prawnego. O odstąpieniu od przetargu oferenci zostaną zawiadomieni.


         Informacji udziela Prezes Zarządu lub z-ca Prezesa Zarządu.
 Tel. 86 273 53 25 codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

 

 

załącznik nr 1
.................................
pieczęć  firmy
 
OFERTA
 
................................................................................................................................
pełna nazwa firmy
 
.................................................................................................................................
 
z siedzibą w  ...........................................................................................................
tel. ...........................
REGON ...........................................
NIP ..................................................
 
    składa ofertę na: "Remont klatek schodowych w bloku przy ul. Sienkiewicza 10"  zgodnie z ogłoszeniem z dnia ………………
 
1. Data sporządzenia oferty:    ..........................
2. Przedmiot zamówienia zobowiązujemy się wykonać za cenę: 
 netto ……………. + VAT   …… %   ………………=………………………. 
 
1. Zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminie  do dnia  30.12.2020 r.
2. Oświadczam, że złożoną ofertą pozostaję związany przez 30 dni licząc od daty upływu składania ofert.
3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na warunki określone we wzorze umowy.
4. Oświadczam, że zapoznałem się z przedmiarem robót, terenem budowy i nie wnoszę żadnych uwag.
5. Udzielam gwarancji na wykonane roboty – w  wymiarze co najmniej 3 lat, licząc od dnia odbioru  robót.
6. Oferta zawiera łącznie ..... dokumentów (wraz z formularzem ofertowym).
 
Do oferty załączam:
⦁ Kosztorys oferty;
⦁ Zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej;
⦁ Zaświadczenie o nie zaleganiu w  opłatach na rzecz ZUS lub KRUS i US;
⦁ Referencje (min. 2).
⦁ Kwalifikacje zawodowe (kopie uprawnień kierownika budowy).
 
............................................
 
podpis wykonawcy 
 
 

środa, 22 września 2021

URZĄD MIASTA GRAJEWO

czwartek, 2 września 2021

Powiat Grajewski

Komentarze (1)

Będą domofony, ?

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.