Gmina Grajewo

Przetarg na sprzedaż ciągnika

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ CIĄGNIKA ROLNICZEGO
FARMER F-8244 C2 JUMZ

Postępowanie prowadzone na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010 r. nr 114, poz. 761).


Gminny Zakład Komunalny w Wierzbowie, Wierzbowo 56A, 19-200 Grajewo, ogłasza przetarg na sprzedaż ciągnika rolniczego.

I. Dane pojazdu:
1. Marka: FARMER F-8244 C2 JUMZ;
2. Rok produkcji: 2007;
3. Silnik: 4752 cm3, moc znamionowa silnika 81 KM;
4. Ogumienie: P: 360/70 R24 (60%), T 16.9 R34 (40%)
5. Kabina OGRZEWANA;
6. Przebieg: 7305,65 mth;
7. Kolor: czerwony
8. Układ kierowniczy ze wspomaganiem;
9. Rodzaj napędu 4x4;
10. Skrzynia biegów: mechaniczna o stałym zazębieniu zsynchronizowana, 12 biegów do przodu i do tyłu, zmiana kierunku jazdy dźwignią mechaniczna zsynchronizowaną, prędkość maksymalna 39 km/h;
11. WOM: dwie prędkości obrotowe wałka 540 lub 1000 obr/min;
12. Oświetlenie: światła drogowe 2szt, światła robocze 10 szt. (6 szt. z przodu,4 szt. z tyłu), pomarańczowa lampa ostrzegawcza „kogut”;
13. Wyposażenie dodatkowe: pług odśnieżny sterowany hydraulicznie.
Cena wywoławcza: 42.000 zł. brutto (słownie: czterdzieści dwa tysiące brutto). Sprzedawca nie jest
płatnikiem podatku VAT

II. Informacje dodatkowe:
1. Pojazd można oglądać do dn. 15 grudzień 2016 r. po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym dnia i godziny. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 86 261 02 05, lub 784 040 508 w godz. 07:30 – 14:00.
2. Organizatorowi przysługuje prawo odwołania lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

III. Przygotowanie oferty:
1. Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać: imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, NIP, REGON, dane kontaktowe, oferowaną cenę z warunkami jej zapłaty, dowód wpłaty wadium, oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu przetargu. Wzór oferty stanowi załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy.
2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca: Nazwa / adres Oferenta,
Gminny Zakład Komunalny w Wierzbowie, Wierzbowo 56A, 19-200 Grajewo,
„OFERTA NA ZAKUP CIĄGNIKA ROLNICZEGO FARMER ”.
3. Ofertę należy złożyć w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Wierzbowie, Wierzbowo 56A, 19-200 Grajewo do dnia: 16 GRUDNIA 2016 r. do godz. 11:00.
4. Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w dniu 16 GRUDNIA 2016 r. w siedzibie Gminnego Zakładu Komunalnego w Wierzbowie o godzinie 11:05.
5. Kryterium: CENA. Wybrana zostanie oferta z najwyższą oferowaną ceną.

6. WADIUM
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 840,00 zł. (słownie złotych: osiemset czterdzieści 00/100).
2. Termin wniesienia wadium upływa dnia 16.12.2016 r. Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. 14 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
3. Wadium musi być wniesione:
a) w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego BS Szczuczyn o/Grajewo 15 8768 1013 1310 4737 2000 0040.
4. Wniesione wadium w pieniądzu musi wpłynąć na konto Sprzedającego do terminu i godziny składania ofert.
5. Wadium zostanie zwrócone w terminie do 14 dni.
6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy kupna - sprzedaży na warunkach określonych w ofercie.
7. Oferenci związani są złożoną ofertą przez okres 14 dni, licząc od terminu wyznaczonego na składanie ofert.
8. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez Sprzedającego, nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
9. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

IV. Oferta zostanie odrzucona jeżeli:
1. Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu.
2. W chwili otwarcia oferty, na rachunku bankowym Sprzedającego nie będzie znajdować się kwota wadium.
3. Nie zawiera poprawnych danych lub budzą inne wątpliwości. 
Organizator przetargu powiadomi oferenta niezwłocznie o odrzuceniu oferty.

Wierzbowo, dn. 2 grudnia 2016 r.
Dyrektor Gminnego Zakładu Komunalnego w Wierzbowie
Łukasz Ajdyn

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.