poniedziałek, 2 października 2023

Przetargi

Przebudowa drogi powiatowej

Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B w m. Kędziorowo
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B w m. Kędziorowo„ w km 6+525÷7+515 o długości 990 m. 
Roboty drogowe będą polegać na wykonaniu: 
a)robót rozbiórkowych,
b)ustawienia krawężników betonowych o grub. 15 cm,
c)przepustów zjazdowych z rur HDPE SN8 o średnicy 40 cm z umocnieniem wlotów i wylotów przez obrukowanie,
d)oczyszczenia istniejących przepustów korytkowych,
e)oczyszczenia istniejących rowów z mamułu,
f)wykonaniu koryta,
g)podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości 15 cm na zjazdach,
h) podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm na poszerzeniu jezdni,
i)podbudowy z AC16P o grubości 7 cm na poszerzeniu jezdni,
j)warstwy wiążąco-wyrównawczej z AC11W o grubości średnio 5 cm na jezdni,
k)warstwy wiążącej z AC11W o grubości średnio 4 cm na zjazdach,
l)warstwy ścieralnej z AC11S o grubości 4 cm na jezdni i zjazdach,
m)nawierzchni żwirowej o grubości 15 cm na zakończeniu zjazdów,
n)uzupełnieniu poboczy pospółką na szerokości 1 m. 
Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści SIWZ „przedmiotem zamówienia” lub „inwestycją”.
Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres rzeczowy robót określają: 
- dokumentacja techniczna – zał. Nr 7 do SIWZ,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót– zał. Nr 8 do SIWZ, 
- przedmiar robót (z uwagi na ryczałtowe rozliczenie, jako dokument pomocniczy) 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
19203 Grajewo
ul. Fabryczna 4

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.