Przetargi

Promocja sportu

Urząd Miejski w Szczuczynie
19-230 Szczuczyn
plac 1000-lecia 23
Tel. 862735080, 862735081
WWW www.szczuczyn.um.bip.waw.pl/index.php?k=S:m/206/1

 

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Szczuczyn


Burmistrz Szczuczyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Szczuczyn przez kluby sportowe określone w § 3 ust. 1 uchwały nr 173/XLI/10 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Szczuczyn oraz Uchwały Nr 13/III/10 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Szczuczyn (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 294, poz. 3792, z 2011 r. Nr 2, poz. 12)


I. Postanowienia ogólne:


Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami Uchwały nr 173/XLI/10 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Szczuczyn oraz Uchwały Nr 13/III/10 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Szczuczyn.


Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie klubom sportowym realizację zadań publicznych w terminie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2014 r. z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy.


Konkurs adresowany jest do klubów sportowych działających na terenie Gminy Szczuczyn, w tym także klubów funkcjonujących w formie spółki prawa handlowego, niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, realizujących cel publiczny z zakresu sportu.


II. Rodzaje zadania


Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych


Osiągniecie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych


Poprawa kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia


Promocja sportu i aktywnego stylu życia


Umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Szczuczyna


III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2014 r.:

90.000,00 zł,


IV. Zasady przyznawania dotacji


Zasady przyznania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy: uchwały nr 173/XLI/10 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Szczuczyn oraz Uchwały Nr 13/III/10 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Szczuczyn.


Złożone oferty ocenia pod względem formalnym i merytorycznym komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Szczuczyna.


Zatwierdzenia wyboru ofert dokonuje Burmistrz Szczuczyna.


Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Burmistrzem Szczuczyna a organizacją wnioskującą.


Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.


Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.


V. Termin i warunki realizacji zadań


Zadania powinny być zrealizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez oferenta, w okresie: od podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2014 r.


Szczegółowe warunki realizacji zadań określi umowa.


VI. Termin składania ofert.


Wyznacza się termin składania ofert na dzień 30 stycznia 2014 r., do godz.12.00, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szczuczynie.


Oferty, które zostaną złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.


Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty lub w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, ul. Kilińskiego 61, 19-230 Szczuczyn (siedziba tymczasowa).


Oferty na realizację zadań, powinny być złożone w zamkniętych kopertach opatrzonych pieczęcią podmiotu ubiegającego się o dotację oraz nazwą zadania, o wykonanie którego wnioskujący się ubiega.


Oferty należy składać zgodnie z wzorem określonym w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


VII. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty.

1. Wybór ofert nastąpi w ciągu 3 dni od daty upływu terminu składania ofert.

2. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

3. Przy wyborze oferty brane będą pod uwagę:


znaczenie zadania dla Gminy Szczuczyn


zgodność oferty z celem publicznym


wysokość środków pozabudżetowych przeznaczonych na realizację danego zadania


wysokość środków pozabudżetowych pozyskiwanych na realizację danego zadania


ocena przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania


ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta


analiza wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim z uwzględnianiem w szczególności jakości i terminowości rozliczania dotacji.

5. Informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz dostarczona wnioskodawcom.

6. Burmistrz Szczuczyna zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.


Informacji w sprawie konkursu udziela Anna Romaniuk - pracownik Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, tel.86 273 50 80.

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.