niedziela, 26 września 2021

Powiat Grajewski

  • 5 komentarzy
  • 2511 wyświetleń

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE 

W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRAJEWIE ul. STRAŻACKA 6B. 


Starosta Grajewski

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór 

na stanowisko urzędnicze: Referent


Liczba i wymiar etatu: 1 etat.
Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe w Grajewie, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem: posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r poz. 1282), posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania  z pełni praw publicznych,
brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów  lub umyślne przestępstwo skarbowe,
wykształcenie wyższe, posiadanie nieposzlakowanej opinii, staż pracy: 3 lata, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.


Wymagania dodatkowe : 
znajomość przepisów: ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy 
o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawy o dostępie do informacji publicznej, znajomość rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, ustawy prawo zamówień publicznych, znajomość prawa prasowego, znajomość prawa autorskiego, umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych oraz znajomość oprogramowania WORD i EXCEL, umiejętność redagowania oraz korekty tekstów i komunikatów medialnych mile widziane doświadczenie pracy w administracji, umiejętność pracy zespołowej, sumienność, rzetelność, komunikatywność, dyspozycyjność, łatwość w wypowiadaniu się i pisaniu tekstów.  

 

5. Główne zadania na stanowisku pracy: 

prowadzenie strony internetowej Powiatu,
prowadzenie portali społecznościowych obsługiwanych przez Powiat,
gromadzenie materiałów filmowych i fotograficznych oraz ich dystrybucja,
fotografowanie i nagrywanie materiałów filmowych promujących Powiat,
prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem praw autorskich wykorzystywanych przez Wydział promocji materiałów,
przygotowywanie prezentacji graficznych i multimedialnych,
przygotowywanie projektów graficznych (publikacji, ulotek, plakatów oraz innych) do dystrybucji elektronicznej oraz do druku,
prowadzenie działań w zakresie publikacji i wydawnictw promocyjnych,
przygotowywanie projektów banerów, ścianek, roll-upów, wystaw oraz innych elementów ekspozycyjnych związanych z promocją oraz historią Powiatu,
przygotowywanie informacji dla lokalnej prasy i portali informacyjnych na temat wydarzeń realizowanych przez Powiat,
przygotowywanie tekstów przeznaczonych do publikacji w wydawnictwach promocyjnych Powiatu,
organizacja informacji wizualnej Powiatu oraz jej bieżąca aktualizacja,
przygotowywanie projektów graficznych związanych z promowaniem Powiatu,
przygotowywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych o działających 
na terenie powiatu grajewskiego jednostkach, organizacjach, podmiotach gospodarczych i innych instytucjach,
organizowanie i obsługa spotkań Starosty ze środkami masowego przekazu, mieszkańcami, organizacjami społecznymi oraz innymi instytucjami,
przygotowywanie okolicznościowych przemówień,
opracowanie powiatowego kalendarza uroczystości i wydarzeń kulturalnych, planowanie wydatków związanych z dotacjami w zakresie kultury,
współdziałanie z osobami fizycznymi i prawnymi prowadzącymi działalność w zakresie kultury,
przygotowanie materiałów i publikacji informacyjnych we współpracy z innymi Wydziałami Starostwa,
podejmowanie działań związanych z organizacją i współorganizacją na terenie Powiatu obchodów świąt i rocznic, wydarzeń kulturalnych oraz imprez promujących Powiat.

       6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie ul. Strażacka 6B. Praca z klientem. Praca przy komputerze i obsłudze  urządzeń biurowych. Współpraca z pracownikami Starostwa Powiatowego w Grajewie. 

Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym. Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Stanowisko pracy w pomieszczeniu nie dostosowanym do wózków inwalidzkich.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Grajewie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.  

                                                                                                                      

Zainteresowane osoby składają następujące dokumenty:
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia, poświadczone przez kandydata na każdej stronie "za zgodność z oryginałem"- miejscowość, data i czytelny podpis,
kserokopie świadectw pracy dokumentujących okres zatrudnienia lub w przypadku pozostawania pracownika w stosunku pracy w czasie naboru – zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu pracownika zawierające informacje o długości okresu zatrudnienia, poświadczone przez kandydata na każdej stronie „za zgodność 
z oryginałem” – miejscowość, data i czytelny podpis,
kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe 
i dodatkowe umiejętności poświadczone przez kandydata na każdej stronie „za zgodność z oryginałem” – miejscowość, data i czytelny podpis,
podpisane czytelnie przez  kandydata  i złożone w formie odrębnych dokumentów pisemne oświadczenia:
o posiadaniu obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282),
o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  korzystaniu z pełni    praw publicznych,
o braku skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
oświadczenie kandydata wyrażającego zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Starostę Grajewskiego na potrzeby przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku:   
Referent w Starostwie Powiatowym w Grajewie.

Dokumenty w zaklejonych kopertach z napisem "Nabór na stanowisko: Referent  w Starostwie Powiatowym w Grajewie" z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu 
i nr telefonu kandydata należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B  pokój nr 18, I piętro w terminie do dnia 27 sierpnia 2021 r. do godz. 15:30.

Oferty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, złożone w innej formie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane, a osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.

Nadesłane oferty nie podlegają zwrotowi.

Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie bądź odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Grajewie, a także na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Grajewie, ul. Strażacka 6B.


Grajewo, 16.08.2021 r.

 

środa, 22 września 2021

Mówię TAK drodze S16

wtorek, 21 września 2021

XLVII sesja Rady Powiatu Grajewskiego

Komentarze (5)

Zakres obowiązków jakby na kilka stanowisk. Ciekawe jakie wynagrodzenie za takie szerokie umiejętności...

Ostatnio był nabór do placówki miejskiej to dawali 3000 brutto ...

Zapewne osoba już jest to ogłoszenie to tylko formalność.

Do Ty, zapewne tak jest...

Za pieniądze, które oferują nie znajdą nikogo kto się zna na tego typu zagadnieniach. W TVP by im wyjaśnili co to znaczy moc propagandy.

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.