wtorek, 21 września 2021

Gmina Grajewo

Ogłoszenie

 

o ustnym przetargu nieograniczonym nieruchomość Nr 151 o powierzchni 0,4600 ha położoną na terenie wsi Łosewo.

 

Wójt Gminy Grajewo podaje do  publicznej wiadomości, że przeznaczył do sprzedaży w formie  ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomość Nr 151 o powierzchni 0,4600 ha położoną na terenie wsi Łosewo. Działka Nr 151 znajduje się na terenie na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo bądź decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (oznaczenie użytków i konturów klasyfikacyjnych w ewidencji gruntów-K-kopalina).

Opis nieruchomości:

-K  - 0,4600 ha

W/w działka posiada urządzoną w Sądzie Rejonowym w Grajewie,  Księgę Wieczystą LM1G 00021445/9

Cena wywoławcza nieruchomości  Nr 151   wynosi  12.000,00 zł wadium  1200,00  zł.

O wysokości postąpienia  decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej  niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 maja 2017 roku o godz. 1000  w sali Nr 1 Urzędu Gminy  Grajewo.

Nabywca ponosi koszty ustalenia granic nieruchomości oraz  zawarcia  aktu notarialnego.

Przetarg będzie prowadzony  na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz.1490).

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

-w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości i stosownych pełnomocnictw,

-w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

-w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów - a k t u a l n e g o wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona przez organ dokonujący rejestracji - w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) do dnia 12.05.2017 r. w kasie Urzędu Gminy ul. Komunalna 6 w godz.  8 00-14 00  lub na konto Urzędu Gminy w BS  Szczuczyn o/Grajewo 42 8768 1013 1310 3105 2000 0020  / decyduje data wpływu na konto Urzędu Gminy /z oznaczeniem imienia i nazwiska lub nazwy oferenta i dopiskiem „ Wadium na  działkę Nr  151 w Łosewie ”.
Wpłacone wadium zostanie  zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości  osobie wygrywającej przetarg lub  zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.  Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży. 
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości  płatna jest jednorazowo, najpóźniej  w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Wójt Gminy  Grajewo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu do chwili jego rozpoczęcia oraz prawo unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy  ogłoszeń w miejscowości Łosewo  oraz w Urzędzie Gminy, na stronie internetowej urzędu www.gminagrajewo.pl i w  BIP-ie .
Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać w pokoju Nr 3 Urzędu Gminy Grajewo /codziennie w godzinach 700 –1500 / lub telefonicznie /86/ 273 01 41.

 

 

 

W ó j t

mgr inż. Stanisław Szleter

 

poniedziałek, 20 września 2021

Kreatywne spotkania w Wojewodzinie

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.