czwartek, 7 grudnia 2023

Powiat Grajewski

Ogłoszenie

NABÓR NA STANOWISKO
GŁÓWNY KSIĘGOWY

W STAROSTWIE POWIATOWYM
W GRAJEWIE

UL. STRAŻACKA 6B.

 

Starosta Grajewski ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko kierownicze urzędnicze GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

1.      Liczba i wymiar etatu: 1 etat.

2.      Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe w Grajewie, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo.

3.      Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

1)      posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r poz. 902),

2)      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania  z pełni praw    publicznych,

3)      brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów  lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)      posiadanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,

5)      wykształcenie; spełnienie jednego z poniższych warunków:

a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,

b) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,

c) wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów,

6)      posiadanie nieposzlakowanej opinii,

7)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym urzędniczym.

           4. Wymagania dodatkowe :

1)      znajomość przepisów m.in. z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, samorządu terytorialnego, dochodów jednostek samorządu terytorialnego, podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych,

2)      zdolność do interpretacji i stosowania obowiązujących przepisów prawa,

3) biegła znajomość obsługi komputera, doświadczenie w obsłudze programów finansowo – księgowych i płacowych oraz programów służących realizacji przelewów drogą elektroniczną, doświadczenie w obsłudze programu PŁATNIK oraz pakietu MS Office,

4)      doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w księgowości budżetowej.

 

 

5. Główne zadania na stanowisku pracy:

1)      zgodne z obowiązującymi przepisami i zasadami z zakresu rachunkowości oraz finansów publicznych prowadzenie rachunkowości Starostwa Powiatowego w Grajewie,

2)      wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

3)      dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

4)      dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

5)      nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie.

      6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, w budynku Starostwa    Powiatowego w Grajewie. Warunki pracy bezpieczne, praca przy komputerze, obsługa urządzeń biurowych, współpraca z pracownikami Starostwa Powiatowego w Grajewie.

Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym. Budynek urzędu piętrowy, nie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Brak windy.

  1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Grajewie, w rozumieniu przepisów
    o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

  2. Zainteresowane osoby składają następujące dokumenty:

1)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

2)      kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, staż pracy zawodowej i dodatkowe umiejętności kandydata poświadczone przez kandydata na każdej stronie "za zgodność z oryginałem"- miejscowość , data i czytelny podpis,

3)      podpisane czytelnie przez  kandydata  i złożone w formie odrębnych dokumentów pisemne oświadczenia:

a)    o posiadaniu obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r poz. 902),

b)   o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  korzystaniu z pełni    praw publicznych,

c)    o braku skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)   o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych  osobowych (Dz. U. z 2016 r, poz.922),

e)    o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku  GŁÓWNY KSIĘGOWY.

Dokumenty w zaklejonych kopertach z napisem "Nabór na stanowisko: GŁÓWNY KSIĘGOWY w Starostwie Powiatowym w Grajewie " z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu i nr telefonu kandydata należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Grajewie,
ul. Strażacka 6B  pokój nr 18, I piętro w terminie do 4 stycznia 2017 r. do godz. 15:30.

     Oferty niekompletne t.j, nie zawierające wszystkich obowiązkowo wymaganych dokumentów i danych wymaganych w dokumentach nie będą rozpatrywane.

Dokumenty, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Grajewie po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.

Nadesłane oferty nie podlegają zwrotowi.

Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie bądź odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

Grajewo, 20.12.2016 r.

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.