piątek, 22 października 2021

Powiat Grajewski

OBWIESZCZENIE z dnia 28.09.2021

OBWIESZCZENIE z dnia 28.09.2021

Ogłoszenie obowiązuje w dniach od 28 września 2021 r. do 12 października 2021 r. Dotyczy decyzji w sprawie o ustaleniu odszkodowania za część nieruchomości, która posiada nieuregulowany stan prawny, nabytą z mocy prawa na rzecz Gminy Radziłów, opisaną w decyzji Starosty Grajewskiego, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 6/2020 z dnia 21.07.2020 r. (decyzja ostateczna dnia 18.08.2020 r.) przeznaczoną pod inwestycję drogową pn: „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych Nr 104158B, Nr 162717B, Nr 162714B w miejscowości Klimaszewnica”, oznaczoną jako działki Nr 128/3 i Nr 129/3 o łącznej powierzchni 0,0011 ha położone w obrębie 0013 Klimaszewnica gm. Radziłów.

 

 

OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 8 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz. 1990 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm., dalej jako Kpa), 

 zawiadamiam,

że Starosta Grajewski wydał decyzję w sprawie ustalenia odszkodowania za udział w wysokości 8/36 części w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, przejętej z mocy prawa przez Gminę Radziłów na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Grajewskiego Nr 6/2020 z dnia 21.07.2020 r. (decyzja ostateczna dnia 18.08.2020 r.) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych Nr 104158B, Nr 162717B, Nr 162714B w miejscowości Klimaszewnica”, oznaczoną jako działki Nr 128/3 i Nr 129/3 o łącznej powierzchni 0,0011 ha położone w obrębie 0013 Klimaszewnica gm. Radziłów (powstałe z podziału działek Nr 128/2 i Nr 129/1), stanowiące uprzednio współwłasność między innymi: Dominika Czaplickiego, nieznanego z miejsca pobytu i Jadwigi Skóra, która nie żyje.

 

Stosownie do art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. W myśl art. 113 ust. 7 przepis ust. 6 stosuje się również, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono, lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe. Mając na uwadze powyższe przyjęto, że przedmiotowa nieruchomość położona w Klimaszewnicy ma nieuregulowany stan prawny w stosunku do udziału w wysokości 4/36 Jadwigi Skóra i udziału w wysokości 4/36 Dominika Czaplickiego.

 

Z treścią decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój 9, w godzinach pracy urzędu od 7.30 do 15.30.

 

Informuję, że od powyższej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku, za pośrednictwem Starosty Grajewskiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej.

 

Na podstawie art. 49 Kpa w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Ustalone ww. decyzji odszkodowanie zostanie wpłacone do depozytu sądowego z uwagi na nieuregulowany stan prawny nieruchomości.

czwartek, 21 października 2021

Koncert z okazji Dnia Seniora

poniedziałek, 18 października 2021

XLVIII sesja Rady Powiatu Grajewskiego (on-line)

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.