środa, 29 marca 2023

Powiat Grajewski

Obwieszczenie Starosty Grajewskiego z dn. 9.01.2023

OBWIESZCZENIE STAROSTY GRAJEWSKIEGO

z dnia 9.01.2023 r.


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
pod nazwą „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej położonej w miejscowości Słucz”, gm. Radziłów.


 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r., poz. 2000) oraz art. 11d. ust. 5. i 6. ustawy  z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 176) – obwieszcza się, że w dniu 09.01.2023 r.  na wniosek Wójta Gminy Radziłowa p. Krzysztofa Milewskiego, Plac 500 lecia 14, 19-213 Radziłów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej położonej w miejscowości Słucz”.

 

Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, a także zatwierdzającą projekt budowlany.

 

Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości :      

Działki o nr ewidencyjnych : 146/2, 146/3, 45/41 oraz części działek o nr ewidencyjnych : 143/2, 144, 45/18, 45/36 i czasowe zajęcie działka nr 142 – wszystkie obręb ewidencyjny : 200403_2.0027 Słucz, jednostka ewidencyjna : 200403_2 Radziłów 


Działki ulegające podziałowi :

Działka o nr 143/2 o pow. 1,5509 ha na działki :

a/ 143/3 o powierzchni  0,0031 ha                  b/ 143/4 o powierzchni 1,5478 ha;

Działka o nr 144 o pow. 0,1379 ha na działki :

a/ 144/1 o powierzchni 0,0008 ha                   b/ 144/2 o powierzchni 0,1331 ha;                                                                

Działka o nr 45/16 o pow.   0,0579 ha na działki :

a/ 45/48 o powierzchni 0,0130 ha                  b/ 45/49 o powierzchni 0,0449 ha.

Działka o nr 45/36 o pow.   0,3195 ha na działki :

a/ 45/50 o powierzchni 0,092 ha                    b/ 45/51 o powierzchni 0,3103 ha.

 

Powyższe oznaczenia należy interpretować: 

 


- czcionka  pogrubione,  kursywa /pochyłe/ - numery  działek ewidencyjnych objętych liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji,  które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,        
- czcionka prosta pozostałe działki - numery działek ewidencyjnych po podziale, która znajdują się  poza  liniami  rozgraniczającymi  w/w  inwestycji i pozostają  własnością dotychczasowych właścicieli.

Wszystkie strony postępowania zawiadamia się,  że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym Starostwa Powiatowego  w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, 24 w godzinach 730-1530,  tel. 86 2738469, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie : bip.starostwograjewo.pl (w zakładce ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Radziłów. Ponadto, zawiadomienie o wszczęciu postępowania ww. sprawie wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

Zgodnie z art. 49. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r., poz. 2000) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wszczęciu postępowania.

Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikające z  art. 10  § 1  ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.