Powiat Grajewski

Obwieszczenie Starosty Grajewskiego z dn. 6.06.22 r.

STAROSTA GRAJEWSKI 
ul. Strażacka 6b; 19-200 Grajewo


OBWIESZCZENIE STAROSTY GRAJEWSKIEGO
z dnia 6.06.2022 r.


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
pod nazwą "Rozbudowa drogi gminnej nr 103314B na odcinku od drogi krajowej 61 do miejscowości Toczyłowo, gm. Grajewo".


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 11d. ust. 5. i 6. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1353 ze zm.) - obwieszcza się, że w dniu 01.06.2022 r.  na wniosek Wójta Gminy Grajewo p. Stanisława Szleter, ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo,  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Rozbudowa drogi gminnej nr 103314B na odcinku od drogi krajowej 61 do miejscowości Toczyłowo, gm. Grajewo"


Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, a także zatwierdzającą projekt budowlany.


Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:      

Działki o nr ewidencyjnych : 158/2, 140/5, 163/1, 212/1, 232/2, 234/1, 235/1, 236/1, 237/1, oraz części działek o nr ewidencyjnych : 138/1, 141, 142, 159, 161, 162, 165, 166, 168, 172, 173, 174, 175/14, 205, 206/1,206/2, 206/3, 207, 208, 209, 211, 213/1, 213/2, 214, 215, 230, 216/1, 217/2, 217/3, 218, 220, 221, 229, 222, 228, 231, 233, 238/1376/3, 376/4 – wszystkie obręb ewidencyjny : 200402_2.0044 Toczyłowo, jednostka ewidencyjna : 200402_2 Gmina Grajewo 


Działki ulegające podziałowi:

Obręb ewidencyjny Toczyłowo, jednostka ewidencyjna Gmina Grajewo:

Działka o nr 138/1 o pow. 1,0100 ha na działki:

a/ 138/3 o powierzchni  0,0063 ha          b/ 138/4 o powierzchni 1,0037 ha;

Działka o nr 141 o pow. 3,8585 ha na działki:

a/  141/1 o powierzchni 0,0205 ha          b/ 141/2 o powierzchni 3,8380 ha;

Działka o nr 142 o pow.   3,2300 ha na działki:

a/ 142/1 o powierzchni 0,0175 ha           b/ 142/2 o powierzchni 3,2125 ha;

Działka o nr 159 o pow.   3,6982 ha na działki:

a/  159/1 o powierzchni  0,0155 ha          b/ 159/2 o powierzchni 3,6827 ha;

Działka o nr 161 o pow. 1,0309 ha na działki:

a/ 161/1 o powierzchni 0,0212 ha            b/ 161/2 o powierzchni 1,0097 ha;

Działka o nr 162 o pow.  4,2419 ha na działki:

 a/ 162/1 o powierzchni 0,0305 ha           b/ 162/2 o powierzchni 4,2114 ha;

Działka o nr 165 o pow. 2,5076 ha na działki:

 a/ 165/1 o powierzchni 0,0242 ha           b/ 165/2 o powierzchni  2,4834 ha;

Działka o nr 166 o pow.  3,0340 ha na działki:

a/  166/1 o powierzchni 0,0225 ha            b/ 166/2 o powierzchni  3,0115 ha;

Działka o nr 168 o pow.  0,9600 ha na działki:

 a/  168/1 o powierzchni 0,0070 ha          b/ 168/2 o powierzchni  0,9530 ha;

Działka o nr  172 o pow. 3,0845 ha  na działki:

a/ 172/1 o powierzchni 0,0219 ha            b/ 172/2 o powierzchni 3,0626 ha;

Działka o nr 173 o pow.  3,2100 ha  na działki:

 a/ 173/1 o powierzchni  0,0220 ha          b/ 173/2 o powierzchni 3,1880 ha;

Działka o nr 174 o pow.  0,4854 ha na działki:

a/  174/1 o powierzchni  0,0170  ha            b/ 174/2 o powierzchni 0,4684 ha;

Działka o nr  175/14 o pow.   5,6602 ha  na działki:

a/  175/15 o powierzchni  0,0370 ha           b/ 175/16 o powierzchni 5,6232 ha;

Działka o nr 205 o pow. 1,8943  ha na działki:

a/  205/1 o powierzchni 0,0062 ha            b/ 205/2 o powierzchni 1,8881 ha;

Działka o nr 206/1 o pow.  2,4549 ha na działki:

a/ 206/4 o powierzchni  0,0005 ha           b/ 204/5 o powierzchni 2,4544 ha;

Działka o nr 206/2 o pow.   1,9556 ha na działki:

a/  206/6 o powierzchni 0,0082 ha           b/ 206/7 o powierzchni 1,9474 ha;

Działka o nr 206/3 o pow.  1,9554 ha na działki:

 a/ 206/8 o powierzchni 0,0084  ha           b/ 206/9 o powierzchni 1,9470 ha;

Działka o nr 207 o pow. 4,8920 ha na działki:

 a/ 207/1 o powierzchni 0,0130 ha            b/ 207/2 o powierzchni 4,8790 ha;

Działka o nr 208 o pow.  2,9000 ha na działki:

a/ 208/1 o powierzchni 0,0076 ha             b/ 208/2 o powierzchni 2,8924 ha;

Działka o nr 209 o pow.  6,0457 ha na działki:

a/ 209/1 o powierzchni  0,0159  ha            b/ 209/2 o powierzchni 6,0298 ha;

Działka o nr 211 o pow.  2,4020 ha  na działki:

a/ 211/1 o powierzchni 0,0069 ha             b/ 211/2 o powierzchni 2,3951 ha     

Działka o nr 213/1 o pow.  0,3032 ha na działki:  

a/ 213/5 o powierzchni  0,0009 ha            b/ 213/6 o powierzchni  0,3023 ha  

Działka o nr 213/2 o pow.  1,9521 ha na działki:

a/  213/3 o powierzchni 0,0061 ha            b/ 213/4 o powierzchni 1,9460  ha;

Działka o nr 214 o pow.  1,9353 ha na działki:

a/  214/1 o powierzchni 0,0058 ha            b/ 214/2 o powierzchni 1,9295 ha                                              

Działka o nr 215 o pow.  0,3100  ha na działki:

a/  215/1 o powierzchni 0,0008 ha              b/ 215/2 o powierzchni 0,3092 ha;

Działka o nr 230 o pow.  0,1464 ha na działki:

a/  230/1 o powierzchni 0,0012 ha             b/ 230/2 o powierzchni 0,1452 ha;

Działka o nr 216/1 o pow.  0,6941  ha na działki:

a/  216/3 o powierzchni 0,0028 ha              b/ 216/4 o powierzchni 0,6913 ha;

Działka o nr 217/2 o pow.  4,4960 ha na działki:

a/  217/7 o powierzchni 0,0116 ha             b/ 217/8 o powierzchni 4,4844 ha;

Działka o nr 217/3 o pow.  1,0802  ha na działki:

a/  217/5 o powierzchni 0,0043 ha              b/ 217/6 o powierzchni 1,0759 ha;

Działka o nr 218 o pow.  2,0700 ha na działki:

a/  218/1 o powierzchni 0,0056 ha             b/ 218/2 o powierzchni 2,0644 ha;

Działka o nr 220 o pow.  2,680  ha na działki:

a/  220/1 o powierzchni 0,0144 ha              b/ 220/2 o powierzchni 2,6656 ha;

Działka o nr 221 o pow.  1,4693 ha na działki:

a/  221/1 o powierzchni 0,0041 ha             b/ 221/2 o powierzchni 1,4652 ha;

Działka o nr 229 o pow.  0,4205  ha na działki:

a/  229/1 o powierzchni 0,032 ha              b/ 229/2 o powierzchni 0,4173 ha;

Działka o nr 222 o pow.  3,8500 ha na działki:

a/  222/1 o powierzchni 0,0141 ha             b/ 222/2 o powierzchni 3,8359 ha;

Działka o nr 228 o pow.  0,3951  ha na działki:

a/  228/1 o powierzchni 0,0035 ha              b/ 228/2 o powierzchni 0,3916 ha;

Działka o nr 231 o pow.  5,2900 ha na działki:

a/  231/1 o powierzchni 0,0503 ha             b/ 231/2 o powierzchni 5,2397 ha;

Działka o nr 233 o pow.  1,1224  ha na działki:

a/  233/1 o powierzchni 0,0028 ha              b/ 233/2 o powierzchni 1,1196 ha;

Działka o nr 238/1 o pow.  1,7842 ha na działki:

a/  238/3 o powierzchni 0,0116 ha             b/ 238/4 o powierzchni 1,7726 ha;

Działka o nr 376/3 o pow.  6,3742  ha na działki:

a/  376/8 o powierzchni 0,0181 ha              b/ 376/9 o powierzchni 6,3561 ha;

Działka o nr 376/4 o pow.  4,7451 ha na działki:

a/  376/6 o powierzchni 0,0089 ha             b/ 376/7 o powierzchni 4,7362 ha;


Powyższe oznaczenia należy interpretować: 

- czcionka  pogrubione,  kursywa /pochyłe/ - numery  działek ewidencyjnych objętych liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji,  które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,        
- czcionka prosta pozostałe działki - numery działek ewidencyjnych po podziale, która znajdują się  poza  liniami  rozgraniczającymi  w/w  inwestycji i pozostają  własnością dotychczasowych właścicieli.


Wszystkie strony postępowania zawiadamia się,  że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym Starostwa Powiatowego  w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, 24 w godzinach 7.30-15.30, tel. 86 2738469, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.


Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie: bip.starostwograjewo.pl (w zakładce ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Grajewo. Ponadto, zawiadomienie o wszczęciu postępowania ww. sprawie wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.


Zgodnie z art. 49. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wszczęciu postępowania.


Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikające z  art. 10  § 1  ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 

poniedziałek, 26 września 2022

LXIV sesja Rady Powiatu (30.09)

czwartek, 25 sierpnia 2022

LXIII sesja Rady Powiatu Grajewskiego

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.