poniedziałek, 26 września 2022

Powiat Grajewski

Obwieszczenie Starosty Grajewskiego z dn. 6.06.22 r.

STAROSTA GRAJEWSKI 
ul. Strażacka 6b; 19-200 Grajewo


OBWIESZCZENIE STAROSTY GRAJEWSKIEGO
z dnia 6.06.2022 r.


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
pod nazwą "Rozbudowa drogi gminnej nr 103314B na odcinku od drogi krajowej 61 do miejscowości Toczyłowo, gm. Grajewo".


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 11d. ust. 5. i 6. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1353 ze zm.) - obwieszcza się, że w dniu 01.06.2022 r.  na wniosek Wójta Gminy Grajewo p. Stanisława Szleter, ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo,  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Rozbudowa drogi gminnej nr 103314B na odcinku od drogi krajowej 61 do miejscowości Toczyłowo, gm. Grajewo"


Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, a także zatwierdzającą projekt budowlany.


Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:      

Działki o nr ewidencyjnych : 158/2, 140/5, 163/1, 212/1, 232/2, 234/1, 235/1, 236/1, 237/1, oraz części działek o nr ewidencyjnych : 138/1, 141, 142, 159, 161, 162, 165, 166, 168, 172, 173, 174, 175/14, 205, 206/1,206/2, 206/3, 207, 208, 209, 211, 213/1, 213/2, 214, 215, 230, 216/1, 217/2, 217/3, 218, 220, 221, 229, 222, 228, 231, 233, 238/1376/3, 376/4 – wszystkie obręb ewidencyjny : 200402_2.0044 Toczyłowo, jednostka ewidencyjna : 200402_2 Gmina Grajewo 


Działki ulegające podziałowi:

Obręb ewidencyjny Toczyłowo, jednostka ewidencyjna Gmina Grajewo:

Działka o nr 138/1 o pow. 1,0100 ha na działki:

a/ 138/3 o powierzchni  0,0063 ha          b/ 138/4 o powierzchni 1,0037 ha;

Działka o nr 141 o pow. 3,8585 ha na działki:

a/  141/1 o powierzchni 0,0205 ha          b/ 141/2 o powierzchni 3,8380 ha;

Działka o nr 142 o pow.   3,2300 ha na działki:

a/ 142/1 o powierzchni 0,0175 ha           b/ 142/2 o powierzchni 3,2125 ha;

Działka o nr 159 o pow.   3,6982 ha na działki:

a/  159/1 o powierzchni  0,0155 ha          b/ 159/2 o powierzchni 3,6827 ha;

Działka o nr 161 o pow. 1,0309 ha na działki:

a/ 161/1 o powierzchni 0,0212 ha            b/ 161/2 o powierzchni 1,0097 ha;

Działka o nr 162 o pow.  4,2419 ha na działki:

 a/ 162/1 o powierzchni 0,0305 ha           b/ 162/2 o powierzchni 4,2114 ha;

Działka o nr 165 o pow. 2,5076 ha na działki:

 a/ 165/1 o powierzchni 0,0242 ha           b/ 165/2 o powierzchni  2,4834 ha;

Działka o nr 166 o pow.  3,0340 ha na działki:

a/  166/1 o powierzchni 0,0225 ha            b/ 166/2 o powierzchni  3,0115 ha;

Działka o nr 168 o pow.  0,9600 ha na działki:

 a/  168/1 o powierzchni 0,0070 ha          b/ 168/2 o powierzchni  0,9530 ha;

Działka o nr  172 o pow. 3,0845 ha  na działki:

a/ 172/1 o powierzchni 0,0219 ha            b/ 172/2 o powierzchni 3,0626 ha;

Działka o nr 173 o pow.  3,2100 ha  na działki:

 a/ 173/1 o powierzchni  0,0220 ha          b/ 173/2 o powierzchni 3,1880 ha;

Działka o nr 174 o pow.  0,4854 ha na działki:

a/  174/1 o powierzchni  0,0170  ha            b/ 174/2 o powierzchni 0,4684 ha;

Działka o nr  175/14 o pow.   5,6602 ha  na działki:

a/  175/15 o powierzchni  0,0370 ha           b/ 175/16 o powierzchni 5,6232 ha;

Działka o nr 205 o pow. 1,8943  ha na działki:

a/  205/1 o powierzchni 0,0062 ha            b/ 205/2 o powierzchni 1,8881 ha;

Działka o nr 206/1 o pow.  2,4549 ha na działki:

a/ 206/4 o powierzchni  0,0005 ha           b/ 204/5 o powierzchni 2,4544 ha;

Działka o nr 206/2 o pow.   1,9556 ha na działki:

a/  206/6 o powierzchni 0,0082 ha           b/ 206/7 o powierzchni 1,9474 ha;

Działka o nr 206/3 o pow.  1,9554 ha na działki:

 a/ 206/8 o powierzchni 0,0084  ha           b/ 206/9 o powierzchni 1,9470 ha;

Działka o nr 207 o pow. 4,8920 ha na działki:

 a/ 207/1 o powierzchni 0,0130 ha            b/ 207/2 o powierzchni 4,8790 ha;

Działka o nr 208 o pow.  2,9000 ha na działki:

a/ 208/1 o powierzchni 0,0076 ha             b/ 208/2 o powierzchni 2,8924 ha;

Działka o nr 209 o pow.  6,0457 ha na działki:

a/ 209/1 o powierzchni  0,0159  ha            b/ 209/2 o powierzchni 6,0298 ha;

Działka o nr 211 o pow.  2,4020 ha  na działki:

a/ 211/1 o powierzchni 0,0069 ha             b/ 211/2 o powierzchni 2,3951 ha     

Działka o nr 213/1 o pow.  0,3032 ha na działki:  

a/ 213/5 o powierzchni  0,0009 ha            b/ 213/6 o powierzchni  0,3023 ha  

Działka o nr 213/2 o pow.  1,9521 ha na działki:

a/  213/3 o powierzchni 0,0061 ha            b/ 213/4 o powierzchni 1,9460  ha;

Działka o nr 214 o pow.  1,9353 ha na działki:

a/  214/1 o powierzchni 0,0058 ha            b/ 214/2 o powierzchni 1,9295 ha                                              

Działka o nr 215 o pow.  0,3100  ha na działki:

a/  215/1 o powierzchni 0,0008 ha              b/ 215/2 o powierzchni 0,3092 ha;

Działka o nr 230 o pow.  0,1464 ha na działki:

a/  230/1 o powierzchni 0,0012 ha             b/ 230/2 o powierzchni 0,1452 ha;

Działka o nr 216/1 o pow.  0,6941  ha na działki:

a/  216/3 o powierzchni 0,0028 ha              b/ 216/4 o powierzchni 0,6913 ha;

Działka o nr 217/2 o pow.  4,4960 ha na działki:

a/  217/7 o powierzchni 0,0116 ha             b/ 217/8 o powierzchni 4,4844 ha;

Działka o nr 217/3 o pow.  1,0802  ha na działki:

a/  217/5 o powierzchni 0,0043 ha              b/ 217/6 o powierzchni 1,0759 ha;

Działka o nr 218 o pow.  2,0700 ha na działki:

a/  218/1 o powierzchni 0,0056 ha             b/ 218/2 o powierzchni 2,0644 ha;

Działka o nr 220 o pow.  2,680  ha na działki:

a/  220/1 o powierzchni 0,0144 ha              b/ 220/2 o powierzchni 2,6656 ha;

Działka o nr 221 o pow.  1,4693 ha na działki:

a/  221/1 o powierzchni 0,0041 ha             b/ 221/2 o powierzchni 1,4652 ha;

Działka o nr 229 o pow.  0,4205  ha na działki:

a/  229/1 o powierzchni 0,032 ha              b/ 229/2 o powierzchni 0,4173 ha;

Działka o nr 222 o pow.  3,8500 ha na działki:

a/  222/1 o powierzchni 0,0141 ha             b/ 222/2 o powierzchni 3,8359 ha;

Działka o nr 228 o pow.  0,3951  ha na działki:

a/  228/1 o powierzchni 0,0035 ha              b/ 228/2 o powierzchni 0,3916 ha;

Działka o nr 231 o pow.  5,2900 ha na działki:

a/  231/1 o powierzchni 0,0503 ha             b/ 231/2 o powierzchni 5,2397 ha;

Działka o nr 233 o pow.  1,1224  ha na działki:

a/  233/1 o powierzchni 0,0028 ha              b/ 233/2 o powierzchni 1,1196 ha;

Działka o nr 238/1 o pow.  1,7842 ha na działki:

a/  238/3 o powierzchni 0,0116 ha             b/ 238/4 o powierzchni 1,7726 ha;

Działka o nr 376/3 o pow.  6,3742  ha na działki:

a/  376/8 o powierzchni 0,0181 ha              b/ 376/9 o powierzchni 6,3561 ha;

Działka o nr 376/4 o pow.  4,7451 ha na działki:

a/  376/6 o powierzchni 0,0089 ha             b/ 376/7 o powierzchni 4,7362 ha;


Powyższe oznaczenia należy interpretować: 

- czcionka  pogrubione,  kursywa /pochyłe/ - numery  działek ewidencyjnych objętych liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji,  które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,        
- czcionka prosta pozostałe działki - numery działek ewidencyjnych po podziale, która znajdują się  poza  liniami  rozgraniczającymi  w/w  inwestycji i pozostają  własnością dotychczasowych właścicieli.


Wszystkie strony postępowania zawiadamia się,  że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym Starostwa Powiatowego  w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, 24 w godzinach 7.30-15.30, tel. 86 2738469, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.


Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie: bip.starostwograjewo.pl (w zakładce ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Grajewo. Ponadto, zawiadomienie o wszczęciu postępowania ww. sprawie wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.


Zgodnie z art. 49. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wszczęciu postępowania.


Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikające z  art. 10  § 1  ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.