czwartek, 28 września 2023

Powiat Grajewski

Obwieszczenie Starosty Grajewskiego z dn. 2.06.2023

                                            

OBWIESZCZENIE

STAROSTY GRAJEWSKIEGO

z dnia 02 czerwca 2023 r.

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 104138B w msc. Zakrzewo oraz 104139B w kierunku msc. Słucz dł. 1,9 km”


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775) oraz art. 11d. ust. 5. i 6. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 162) – obwieszcza się, że w dniu 31 maja 2023 r.  na wniosek Wójta Gminy Radziłów p. Krzysztofa Milewskiego,  Plac 500 lecia 14, 19-213 Radziłów,  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Przebudowa       i rozbudowa dróg gminnych nr 104138B w msc. Zakrzewo oraz 104139B w kierunku msc. Słucz dł. 1,9 km”

Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, a także zatwierdzającą projekt budowlany.

 

Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości :      

Działki o nr ewidencyjnych : 397/2, 398/2, 398/3, 399, 400, 404 – obręb Zakrzewo, 136 – obręb Wiązownica, 38/1, 38/2 – obręb Słucz; czasowe zajęcie 330 – obręb Zakrzewo oraz części działek  nr  115, 297, 298, 299, 300, 301, 304, 305, 307, 308, 309, 311, 312, 313, 318, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333 – obręb Zakrzewo, 58 – obręb Wiązownica, 43 – obręb Słucz - wszystkie działki jednostka ewidencyjna Radziłów.

     Wszystkie strony postępowania zawiadamia się,  że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym Starostwa Powiatowego  w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, 24 w godzinach 7.30-15.30, tel. 86 2738469, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie : bip.starostwograjewo.pl (w zakładce ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Radziłów. Ponadto, zawiadomienie o wszczęciu postępowania ww. sprawie wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

 

Zgodnie z art. 49. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wszczęciu postępowania.

 

 Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikające z  art. 10  § 1  ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.