sobota, 4 lutego 2023

Powiat Grajewski

Obwieszczenie Starosty Grajewskiego z dn. 12.12.22 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

STAROSTY  GRAJEWSKIEGO O UDZIELENIU POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO
ZAKŁADOM MIĘSNYM „ZAKRZEWSCY” SP. Z O.O.  W KOSOWIE LACKIM

 


Na podstawie art. 218 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.) i art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) Starosta Grajewski informuje, że w dniu 12.12.2022 roku wydano Zakładom Mięsnym „ZAKRZEWSCY” Sp. z o.o. w Kosowie Lackim, ul. Wiejska 7 pozwolenie zintegrowane - decyzja Nr WR.6222.3.2022, dla instalacji do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton tusz na dobę w Zakładzie Mięsnym w Szczuczynie przy ul. Przemysłowej.


Z treścią pozwolenia można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Grajewie, ul. Strażacka 6B, w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pokój 25), w godzinach urzędowania 7.30-15.30.


Uwagi i wnioski można składać:

  1.  w formie pisemnej na adres – Starostwo Powiatowe w Grajewie ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo;
  2.  ustnie do protokołu;
  3.  za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

w terminie 30 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości, tj. do dnia 13.01.2023 roku.

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.