Powiat Grajewski

Obwieszczenie Starosty Grajewskiego z dn. 11.07.22 r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY GRAJEWSKIEGO z dnia 11 lipca 2022 r.


P O S T A N O W I E N I E

           Działając na podstawie art. 97 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego
(Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.),


p o s t a n a w i a m


podjąć zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Toczyłowo, gm. Grajewo - odc. I w km 3+390-4+156 dr. nr 142570B, odc. II w km 3+046-3+240  dr. nr 103314B, odc. III w km 0+000-0+283 dr. nr 10334B, odc. IV w km 0+407 (działki o nr ewidencyjnych : 56, 57, 58, 59, 60, 197/1, 198/1, 198/2, 199/1, 200/2, 201/1, 202/1, 203/1, 203/3, 204/1, 232/1, 232/2276, 278, 279/7,279/8, 279/9, 283/5, 283/8  – obręb Toczyłowo, oraz części działek o nr : 61/2, 62, 197/2, 199/2, 202/2, 203/9, 203/14, 204/2, 275, 277, 280, 281, 282/3, 283/4, 284/1, 286/1, 287/1, 289, 290, 292, 441, 283/13 – obręb Toczyłowo).


u z a s a d n i e n i e


W dniu 10.06.2022 r. Inwestor Wójt Gminy Grajewo wystąpił z wnioskiem do Starosty Grajewskiego o podjęcie zawieszonego postępowania.

Zgodnie z art. 97§ 2 k.p.a. "Gdy ustąpią przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania,
o których mowa w § 1 pkt 1-4,
organ administracji publicznej podejmie postępowanie z urzędu lub na żądanie strony".

W związku z powyższym, iż ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, należało podjąć postępowanie administracyjne zawieszone z urzędu. 

Wobec powyższego orzeczono jak  w sentencji postanowienia.

 

 

Starosta Grajewski informuje, że:

Wójt Gminy Grajewo jednocześnie ograniczył zakres pierwotnej inwestycji do odcinków: I w km 3+390-4+156 dr. nr 142570B i odc. II w km 3+046-3+240  dr. nr 103314B co powoduje, że zakres inwestycji ogranicza się do następujących nieruchomości : 

działki o numerach ewidencyjnych: 56,57, 58, 59, 60, 203/1, 203/3, 232/2, 232/4, 278, 279/7, 279/8, 279/9, 293/8 oraz na części działek o numerach : 61/2, 62, 202/2, 203/9, 203/14, 441 - wszystkie obręb Toczyłowo.

W dalszym toku postępowania tylko dotychczasowi właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości będą otrzymywali informacje na adres wskazany w katastrze nieruchomości, pozostałe strony postępowania informowane będą poprzez obwieszczenia publikowane  w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie: bip.starostwograjewo.pl oraz na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Gminy Grajewo. 

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.