Powiat Grajewski

Obwieszczenie Starosty Grajewskiego z dn. 11.07.22 r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY GRAJEWSKIEGO z dnia 11 lipca 2022 r.


P O S T A N O W I E N I E

           Działając na podstawie art. 97 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego
(Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.),


p o s t a n a w i a m


podjąć zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Toczyłowo, gm. Grajewo - odc. I w km 3+390-4+156 dr. nr 142570B, odc. II w km 3+046-3+240  dr. nr 103314B, odc. III w km 0+000-0+283 dr. nr 10334B, odc. IV w km 0+407 (działki o nr ewidencyjnych : 56, 57, 58, 59, 60, 197/1, 198/1, 198/2, 199/1, 200/2, 201/1, 202/1, 203/1, 203/3, 204/1, 232/1, 232/2276, 278, 279/7,279/8, 279/9, 283/5, 283/8  – obręb Toczyłowo, oraz części działek o nr : 61/2, 62, 197/2, 199/2, 202/2, 203/9, 203/14, 204/2, 275, 277, 280, 281, 282/3, 283/4, 284/1, 286/1, 287/1, 289, 290, 292, 441, 283/13 – obręb Toczyłowo).


u z a s a d n i e n i e


W dniu 10.06.2022 r. Inwestor Wójt Gminy Grajewo wystąpił z wnioskiem do Starosty Grajewskiego o podjęcie zawieszonego postępowania.

Zgodnie z art. 97§ 2 k.p.a. "Gdy ustąpią przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania,
o których mowa w § 1 pkt 1-4,
organ administracji publicznej podejmie postępowanie z urzędu lub na żądanie strony".

W związku z powyższym, iż ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, należało podjąć postępowanie administracyjne zawieszone z urzędu. 

Wobec powyższego orzeczono jak  w sentencji postanowienia.

 

 

Starosta Grajewski informuje, że:

Wójt Gminy Grajewo jednocześnie ograniczył zakres pierwotnej inwestycji do odcinków: I w km 3+390-4+156 dr. nr 142570B i odc. II w km 3+046-3+240  dr. nr 103314B co powoduje, że zakres inwestycji ogranicza się do następujących nieruchomości : 

działki o numerach ewidencyjnych: 56,57, 58, 59, 60, 203/1, 203/3, 232/2, 232/4, 278, 279/7, 279/8, 279/9, 293/8 oraz na części działek o numerach : 61/2, 62, 202/2, 203/9, 203/14, 441 - wszystkie obręb Toczyłowo.

W dalszym toku postępowania tylko dotychczasowi właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości będą otrzymywali informacje na adres wskazany w katastrze nieruchomości, pozostałe strony postępowania informowane będą poprzez obwieszczenia publikowane  w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie: bip.starostwograjewo.pl oraz na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Gminy Grajewo. 

 

poniedziałek, 26 września 2022

LXIV sesja Rady Powiatu (30.09)

czwartek, 25 sierpnia 2022

LXIII sesja Rady Powiatu Grajewskiego

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.