Powiat Grajewski

Obwieszczenie Starosty Grajewskiego z 16.05.2023

OBWIESZCZENIE

STAROSTY GRAJEWSKIEGO

z dnia  16 maja 2023 r.   

Na podstawie art. 11f. ust. 3. i 4. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2023 poz. 162)                oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.  z 2023 r., poz. 775) 

 


  Starosta Grajewski

zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Radziłów, z dnia 03 lutego 2023 r.– Starosta Grajewski wydał w dniu 16.05.2023 r. decyzję  nr 6/2023 ZRID  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą : „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr  104139B w obrębie msc. Zakrzewo od km 0+997,00 do km 1+993,00”.       

Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, a także zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany.


Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości :      

Działki o nr ewidencyjnych : 380 obręb Zakrzewo gm. Radziłów, 88/1 obręb Jaki, gm. Wąsosz oraz części działek  nr  64, 65, 66, 67, 68, 75, 382 – wszystkie działki obręb Zakrzewo gm. Radziłów, oraz część działki o nr 73/1 – obręb Jaki gm. Wąsosz.

Z treścią powyższej decyzji oraz z dokumentacją strony mogą zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym, ul. Strażacka 6b, pok. Nr 23, 24,  tel. 86 273 84 69 w godzinach 7:30-15:30. 

 

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie : bip.starostwograjewo.pl (w zakładce ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Grajewo. Ponadto, zawiadomienie o wydaniu decyzji w ww. sprawie wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

Zgodnie z art. 49. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia  o wszczęciu postępowania.

 

Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikające z  art. 10  § 1  ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.