Powiat Grajewski

Obwieszczenie Starosty Grajewskiego (9.03)

OBWIESZCZENIE

STAROSTY GRAJEWSKIEGO

z dnia 09 marca 2023 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej w m. Białogrądy nr 142514B; 142511B i 142512B odc. I w km 0+000-1+000; odc. II w km 0+330, gm. Grajewo”.

 

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r., poz. 2000) oraz art. 11d. ust. 5. i 6. ustawy  z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2023 poz. 162) – obwieszcza się, że w dniu 08.03.2023 r.  na wniosek Wójta Gminy Grajewo p. Stanisława Szleter, ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Łosewo-Okół w km 0+000-1+950”, gm. Grajewo.

 Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, a także zatwierdzającą projekt budowlany.

Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości :      

Działki o nr ewidencyjnych : 219/2, 170, 248, 257 (przejście drogi nad rz. Binduga) , 273 – obręb ewidencyjny 0029 Łosewo, 644/1, 641 – obręb ewidencyjny 0040 Sojczyn Borowy, 160, 166/1, 166/2, 165/1, 161, 162/1, 179/1 (w celu włączenia projektowanej drogi) - obręb ewidencyjny 0033 Okół oraz części działek o nr ewidencyjnych 176, 175, 174, 173, 172, 171, 169, 168, 167, 166, 165, 164, 162/3, 161, 160, 159, 158, 157, 156, 272 - obręb ewidencyjny 0029 Łosewo, 209, 159 – obręb ewidencyjny 0033 Okół, wszystkie działki jednostka ewidencyjna Grajewo.

 

Wszystkie strony postępowania zawiadamia się,  że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym Starostwa Powiatowego  w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, 24 w godzinach 7.30-15.30,  tel. 86 2738469, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie : bip.starostwograjewo.pl (w zakładce ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Grajewo. Ponadto, zawiadomienie o wszczęciu postępowania ww. sprawie wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

     


  Zgodnie z art. 49. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r., poz. 2000) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wszczęciu postępowania.

Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikające z  art. 10  § 1  ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.