Powiat Grajewski

Obwieszczenie Starosty Grajewskiego (24.02)

OBWIESZCZENIE

STAROSTY GRAJEWSKIEGO

z dnia 24.02.2023 r.

 

 

Na podstawie art. 11f. ust. 3. i 4. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 176 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2022 r., poz. 2000) 


Starosta Grajewski zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Radziłów Plac 500-lecia 14, 19 - 213 Radziłów, z dnia 09 stycznia 2023 r.– Starosta Grajewski wydał w dniu 24 lutego 2023 r. decyzję  nr 1/2023 ZRID o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej położonej w miejscowości Słucz”.                 


Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, a także zatwierdzającą projekt budowlany.


Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości :  

Działki o nr ewidencyjnych : 146/2, 146/3, 45/41 oraz części działek o nr ewidencyjnych : 143/2, 144, 45/16, 45/36 i czasowe zajęcie działka nr 142 (w celu wykonania skrzyżowania drogowego) – wszystkie obręb ewidencyjny : 200403_2.0027 Słucz, jednostka ewidencyjna : 200403_2 Radziłów 

 

 


Z treścią powyższej decyzji oraz z dokumentacją strony mogą zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym, ul. Strażacka 6b, pok. Nr 23, 24,  tel. 86 273 84 69 w godzinach 7:30-15:30. 

 

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń  i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie : bip.starostwograjewo.pl (w zakładce ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Radziłów. Ponadto, zawiadomienie o wydaniu decyzji w ww. sprawie wysyła się dotychczasowym właścicielom  i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

 

Zgodnie z art. 49. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r., poz. 2000) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wszczęciu postępowania.

 

Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikające z  art. 10  § 1  ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 

 

 

 

 

STAROSTA GRAJEWSKI

ul. Strażacka 6B

19-200 Grajewo


WA.6740.7.2023

 

 

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.