Powiat Grajewski

Obwieszczenie Starosty Grajewskiego (23.05)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania


Stosownie do wymogów art. 49 w związku z art. 10 § 1, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), art. 12 ust. 4 pkt 2 , 4a i 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162) oraz art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344)


Starosta Grajewski


zawiadamia o wszczęciu z urzędu, postępowania administracyjnego nr WG.683.5.2023 w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nabytą z mocy prawa przez Gminę Radziłów na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Grajewskiego Nr 1/2022 ZRID znak: WA.6740.7.2023 z dnia 24.02.2023 r. (decyzja stała się ostateczna dnia 14.03.2023 r.) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej położonej w miejscowości Słucz”, oznaczoną jako działka nr 144/1 o powierzchni 0,0008 ha (powstała z podziału działki nr 144), położoną w obrębie 0027 Słucz, jednostka ewidencyjna 200403_2 Radziłów-gmina. Oszacowana wartość przedmiotowej działki wynosi 117,00 zł (słownie złotych: sto siedemnaście 00/100).

Poprzednimi właścicielami nieruchomości byli Władysława córka Antoniego i Wiktorii i Józef syn Antoniego i Aleksandry małż. Cwalińscy. Na podstawie zgromadzonych dokumentów w sprawie ustalono, że Władysława i Józef małż. Cwalińscy nie żyją, a organowi nie są znani ich spadkobiercy.

Stosownie do art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. W myśl art. 113 ust. 7 ww. ustawy przepis ust. 6 stosuje się również, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe. Mając na uwadze powyższe przyjęto, że przedmiotowa nieruchomość położona na terenie obrębu 0027 Słucz ma nieuregulowany stan prawny, ponieważ jej właściciele nie żyją.


Zgodnie z art. 118a ust.3 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami, w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego odszkodowanie za nieruchomość składa się do depozytu sądowego na okres 10 lat.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostepnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.


Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia strony mają możliwość zapoznać się ze zgromadzoną dokumentacją, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów, uzyskać informacje na temat prowadzonego postępowania, uzupełnić materiał dowodowy oraz składać ewentualne dodatkowe pisemne wyjaśnienia i dokumenty.  

Akta sprawy zostaną udostępnione do wglądu w siedzibie Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Grajewie przy ul. Strażackiej 6B, pokój nr 8-9 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

W razie działania przez pełnomocnika, pełnomocnik powinien dołączyć do akt sprawy oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo do działania w imieniu strony powinno być udzielone na piśmie.

Po ww. 21-dniowym terminie, zostanie wydana stosowna decyzja.


Obwieszczenie podlega publikacji dnia 23 maja 2023 r.

- na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Grajewie, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Grajewie; 

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radziłów, na stronie internetowej Urzędu Gminy Radziłów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radziłów;

- na stronie internetowej https://e-grajewo.pl


     STAROSTA
     Waldemar Remfeld

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.