Powiat Grajewski

Obwieszczenie Starosty Grajewskiego (12.05)

OBWIESZCZENIE STAROSTY GRAJEWSKIEGO

z dnia 12 maja2023 r.   

Na podstawie art. 11f. ust. 3. i 4. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2023 poz. 162) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775)


Starosta Grajewski

zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Grajewo, z dnia 08 marca 2023 r. - Starosta Grajewski wydał w dniu 12.05.2023 r. decyzję  nr 5/2023 ZRID  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą : „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Łosewo-Okół w km 0+000-1+950”, gm. Grajewo”.       

Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, a także zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany.


Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości :      

Działki o nr ewidencyjnych : 219/2, 170, 248, 257 (przejście drogi nad rz. Binduga) , 273 – obręb ewidencyjny 0029 Łosewo, 644/1, 641 – obręb ewidencyjny 0040 Sojczyn Borowy, 160, 166/1, 166/2, 165/1, 161, 162/1, 179/1 (w celu włączenia projektowanej drogi) - obręb ewidencyjny 0033 Okół oraz części działek o nr ewidencyjnych 176, 175, 174, 173, 172, 171, 169, 168, 167, 166, 165, 164, 162/3, 161, 160, 159, 158, 157, 156, 272 - obręb ewidencyjny 0029 Łosewo, 209, 159 – obręb ewidencyjny 0033 Okół, wszystkie działki jednostka ewidencyjna Grajewo.                       

Z treścią powyższej decyzji oraz z dokumentacją strony mogą zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym, ul. Strażacka 6b, pok. Nr 23, 24,  tel. 86 273 84 69 w godzinach 7:30-15:30. 

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie : bip.starostwograjewo.pl (w zakładce ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Grajewo. Ponadto, zawiadomienie o wydaniu decyzji w ww. sprawie wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

Zgodnie z art. 49. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia  o wszczęciu postępowania.

Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikające z  art. 10  § 1  ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.