wtorek, 28 marca 2023

Powiat Grajewski

Obwieszczenie Starosty

OBWIESZCZENIE

STAROSTY GRAJEWSKIEGO

z dnia 29.11.2017 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 104150B – Radziłów – Dębówka”


Zgodnie art. 11f. ust. 3. i 4. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2017, poz. 1496 ze zm.) oraz art. 49. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego   (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) – zawiadamiam, że na wniosek – Wójta Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów Starosta Grajewski wydał w dniu 29.11.2017 r. decyzję  nr 7/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 104150B – Radziłów – Dębówka”.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany. Nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren ustalone decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowią linie podziału nieruchomości i stają się z mocy prawa własnością jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Radziłów. Stronami postępowania  w sprawie są – właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości, położonych na działkach usytuowania obiektu i nieruchomości znajdujących się w obszarze linii rozgraniczających określających niezbędne granice terenu pod projektowane obiekty budowlane.


Działki ulegające podziałowi:

1. Obręb ewidencyjny Dusze Dębówka, jednostka ewidencyjna Radziłów:

Działka nr ewid. 6 o pow. 3,0704 ha na działki:

a) 6/1 o powierzchni 0,0230 ha       b) 6/2 o powierzchni 3,0474 ha

Działka nr ewid. 12/1 o pow. 0,2254 ha na działki:

a) 12/2 o powierzchni 0,0086 ha      b) 12/3 o powierzchni 0,2168 ha

Działka nr ewid. 21 o pow. 3,7492 ha na działki:

a) 21/1 o powierzchni 0,0456 ha       b) 21/2 o powierzchni 3,7036 ha     

Działka nr ewid. 25 o pow. 3,9160 ha na działki:

a) 25/1 o powierzchni 0,0213 ha      b) 25/2 o powierzchni 3,8947 ha  

Działka nr ewid. 30 o pow. 1,0236 ha na działki:

a) 30/1 o powierzchni 0,0091 ha      b)  30/2 o powierzchni 1,0145 ha


2.  Obręb ewidencyjny Radziłów, jednostka ewidencyjna Radziłów:

Działka nr ewid. 741 o pow. 9,1001 ha na działki:

a)  741/1 o powierzchni 0,0040 ha, c) 741/2 o powierzchni 0,0034 ha,  

b)  741/3 o powierzchni 9,0927 ha

Działka nr ewid. 749/1 o pow. 8,9937 ha na działki:

a)  749/2 o powierzchni 0,0167 ha    b)  749/3 o powierzchni 8,9770 ha


Powyższe oznaczenia interpretować:                 
ppkt. a), c) - nr działki ewidencyjnej objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji,   które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,             
ppkt. b) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.

Decyzja wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w Wydziale Architektoniczno- Budowlanym Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, 24 w godzinach 730-1530,  tel. (086) 273-84-70.

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ww ustawy „W przypadku w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomości i opróżni lokal oraz inne pomieszczenie niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:

1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17,

2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo

3) w którym decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej stała się ostateczna

- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równa 5% wartości nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego.”

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie: www.bip.starostwograjewo.pl (w zakładce ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Gminy Radziłów. Ponadto, zawiadomienie o wydaniu ww. decyzji Starosty Grajewskiego wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

Zgodnie z art. 49. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu decyzji.

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Grajewskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikające z  art. 10. § 1. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.