niedziela, 26 września 2021

Powiat Grajewski

Obwieszczenie Starosty

OBWIESZCZENIE

STAROSTY GRAJEWSKIEGO

z dnia 07.07.2017 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 162503B w obrębie miejscowości Brychy” - I ETAP realizacji.
 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (DzU z 2016r., poz. 23 ze zm.) oraz art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (DzU z 2015r., poz. 2031 ze zm.) - obwieszcza się, że w dniu 25.05.2017 r. na wniosek Wójta Gminy Radziłów ul. Plac-500-lecia 14, 19-213 Radziłów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 162503B w obrębie miejscowości Brychy” - I ETAP realizacji na działkach nr 55, 58/1, 115/1, 103 oraz części działek nr 54, 56, 117, 118, 131 w obrębie m. Brychy, jednostka ewidencyjna Radziłów.

Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, a także zatwierdzającą projekt budowlany.

Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:                                  
Działki nr ewidencyjny 55, 58/1, 115/1, 103 oraz części działek nr 54, 56, 117, 118, 131 w obrębie m. Brychy, jednostka ewidencyjna Radziłów.


Działki ulegające podziałowi:

1. Obręb ewidencyjny Brychy:

Działka nr ewid. 54 o pow. 4,8941ha na działki:

a) 54/1 o powierzchni 0,0007ha        b) 54/2 o powierzchni 4,8934ha       

Działka nr ewid. 56 o pow. 0,3178ha na działki:

a) 56/1 o powierzchni 0,0048ha        b) 56/2 o powierzchni 0,3130ha     

Działka nr ewid. 117 o pow. 0,5375ha na działki:

a) 117/1 o powierzchni 0,0011ha      b) 117/2 o powierzchni 0,5364ha       

Działka nr ewid. 118 o pow. 0,4823ha na działki:

a) 118/1 o powierzchni 0,0018ha      b) 118/2 o powierzchni 0,4805ha      
Działka nr ewid. 131 o pow. 7,1832ha na działki:

a) 131/1 o powierzchni 0,0008ha         b) 131/2 o powierzchni 7,1824ha      


Powyższe oznaczenia interpretować:                 

ppkt. a) - nr działki ewidencyjnej objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji, które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,
ppkt. b) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.


Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w Wydziale Architektoniczno- Budowlanym Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, 24 w godzinach 730-1530 ,  tel. (086) 273-84-70, w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

O
bwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie: www.bip.starostwograjewo.pl  (w zakładce ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Radziłów. Ponadto, zawiadomienie o wszczęciu postępowania ww. sprawie wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

Zgodnie z art. 49. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (DzU z 2016r., poz. 23 ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia  o wydaniu decyzji.

Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikające z  art. 10. § 1. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 

środa, 22 września 2021

Mówię TAK drodze S16

wtorek, 21 września 2021

XLVII sesja Rady Powiatu Grajewskiego

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.