Powiat Grajewski

Obwieszczenie Starosty

OBWIESZCZENIE

WA.6740.37.6.2016 STAROSTY GRAJEWSKIEGO

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1793B gr. woj. Woźnawieś” w km 5+720 – 6+810"


Zgodnie z art. 49. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (DzU z 2016 r., poz. 23 ze zm.) oraz art. 11d. ust. 5. i 6. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (DzU z 2015r., poz. 2031 ze zm.) - obwieszcza się, że w dniu 12.07.2016 r. na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie ul. Fabryczna 4, 19-200 Grajewo, występującego w imieniu Zarządu Powiatu Grajewskiego ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1793B gr. woj. Woźnawieś."

Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, a także zatwierdzającą projekt budowlany.

Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:

części działek nr 500/2, 1514, 308, 310/1, 311, 313, 314, 316, 317, 319/2, 320, 322, 323, 325, 326, 329, 330, 331, 332, 333, 334/1, 336/1, 336/2, 337/2, 337/3, 337/4, 339, 340/2, 341/3, 499 w obrębie m. Woźnawieś, gm. Rajgród .


Działki ulegające podziałowi:

1. Obręb ewidencyjny: Woźnawieś, jednostka ewidencyjna: Rajgród

Działka nr ewid. 308 o powierzchni 2,9600ha na działki:

a) 308/1 o powierzchni 0,0967ha
b) 308/2 o powierzchni 2,8633ha

Działka nr ewid. 310/1 o powierzchni 2,0000ha na działki:

a) 310/3 o powierzchni 0,0234ha
b) 310/4 o powierzchni 1,9766ha

Działka nr ewid. 311 o powierzchni 3,9200ha na działki:

a) 311/1 o powierzchni 0,1849ha
b) 311/2 o powierzchni 3,7351ha

Działka nr ewid. 313 o powierzchni 1,9500ha na działki:

a) 313/1 o powierzchni 0,0217ha
b) 313/2 o powierzchni 1,9283ha

Działka nr ewid. 314 o powierzchni 2,4600ha na działki:

a) 314/1 o powierzchni 0,0177ha
b) 314/2 o powierzchni 2,4423ha

Działka nr ewid. 316 o powierzchni 1,6700ha na działki:

a) 316/1 o powierzchni 0,0291ha
b) 316/2 o powierzchni 1,6409ha

Działka nr ewid. 317 o powierzchni 2,3000ha na działki:

a) 317/1 o powierzchni 0,0204ha
b) 317/2 o powierzchni 2,2796ha

Działka nr ewid. 319/2 o powierzchni 1,0896ha na działki:

a) 319/3 o powierzchni 0,0237ha
b) 319/4 o powierzchni 1,0659ha

Działka nr ewid. 320 o powierzchni 2,8000ha na działki:

a) 320/1 o powierzchni 0,0289ha
b) 320/2 o powierzchni 2,7711ha

Działka nr ewid. 322 o powierzchni 0,7900ha na działki:

a) 322/1 o powierzchni 0,0251ha
b) 322/2 o powierzchni 0,7649ha

Działka nr ewid. 323 o powierzchni 2,2000ha na działki:

a) 323/1 o powierzchni 0,0153ha
b) 323/2 o powierzchni 2,1847ha

Działka nr ewid. 325 o powierzchni 0,7700ha na działki:

a) 325/1 o powierzchni 0,0509ha
b) 325/2 o powierzchni 0,7191ha

Działka nr ewid. 326 o powierzchni 3,6000ha na działki:

a) 326/1 o powierzchni 0,0006ha
b) 326/3 o powierzchni 3,5742ha
c) 326/2 o powierzchni 0,0252ha

Działka nr ewid. 329 o powierzchni 2,9100ha na działki:

a) 329/1 o powierzchni 0,0815ha
b) 329/2 o powierzchni 2,8285ha

Działka nr ewid. 330 o powierzchni 0,3200ha na działki:

a) 330/1 o powierzchni 0,0009ha
b) 330/2 o powierzchni 0,3191ha

Działka nr ewid. 331 o powierzchni 0,0300ha na działki:

a) 331/1 o powierzchni 0,0039ha
b) 331/2 o powierzchni 0,0261ha

Działka nr ewid. 333 o powierzchni 0,4500ha na działki:

a) 333/1 o powierzchni 0,0274ha
b) 333/2 o powierzchni 0,4226ha

Działka nr ewid. 332 o powierzchni 3,1400ha na działki:

a) 332/1 o powierzchni 0,0405ha
b) 332/2 o powierzchni 3,0995ha

Działka nr ewid. 334/1 o powierzchni 4,5900ha na działki:

a) 334/2 o powierzchni 0,0059ha
b) 334/4 o powierzchni 4,5836ha
c) 334/3 o powierzchni 0,0005ha

Działka nr ewid. 336/1 o powierzchni 0,1500ha na działki:

a) 336/3 o powierzchni 0,0025ha
b) 336/5 o powierzchni 0,1440ha
c) 336/4 o powierzchni 0,0002ha

Działka nr ewid. 336/2 o powierzchni 0,1700ha na działki:

a) 336/6 o powierzchni 0,0010ha
b) 336/7 o powierzchni 0,1690ha

Działka nr ewid. 337/2 o powierzchni 0,1500ha na działki:

a) 337/6 o powierzchni 0,0068ha
b) 337/7 o powierzchni 0,1432ha

Działka nr ewid. 337/3 o powierzchni 0,4400ha na działki:

a) 337/8 o powierzchni 0,0160ha
b) 337/9 o powierzchni 0,4240ha

Działka nr ewid. 337/4 o powierzchni 0,0400ha na działki:

a) 337/10 o powierzchni 0,0016ha
b) 337/11 o powierzchni 0,0384ha

Działka nr ewid. 339 o powierzchni 0,0800ha na działki:

a) 339/1 o powierzchni 0,0017ha
b) 339/2 o powierzchni 0,0783ha

Działka nr ewid. 340/2 o powierzchni 0,1200ha na działki:

a) 340/3 o powierzchni 0,0065ha
b) 340/4 o powierzchni 0,1135ha

Działka nr ewid. 341/3 o powierzchni 6,5500ha na działki:

a) 341/4 o powierzchni 0,0200ha
b) 341/5 o powierzchni 6,5300ha

Działka nr ewid. 499 o powierzchni 0,3400ha na działki:

a) 499/1 o powierzchni 0,0019ha
b) 499/2 o powierzchni 0,3381ha


Powyższe oznaczenia interpretować:

ppkt. a), c) - nr działki ewidencyjnej objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji, które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,

ppkt. b) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.

Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w Wydziale Architektoniczno- Budowlanym Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, 24 w godzinach 7 30 -15 30 , tel. (086) 273-84- 70, w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. 

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie: www.bip.starostwograjewo.pl (w zakładce ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie. Ponadto, zawiadomienie o wszczęciu postępowania ww. sprawie wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

Zgodnie z art. 49. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (DzU z 2016r., poz. 23 ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu decyzji.

Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikające z art. 10. § 1. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.