niedziela, 1 października 2023

Powiat Grajewski

Obwieszczenie Satrosty

Grajewo, 5.12.2016 r.

 
 

O B W I E S Z C Z E N I E

STAROSTY  GRAJEWSKIEGO W SPRAWIE UDZIELENIA POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO GRUPIE AGROCENTRUM

Sp. z o.o. W ŁOMŻY ZAKŁADOWI PRODUKCYJNEMU W GRAJEWIE

 
 

Na podstawie art. 218 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.) i art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) Starosta Grajewski informuje, że w dniu 17.08.2016 roku wszczęto na wniosek (uzupełniony w dniu 23.11.2016 r.) Grupy Agrocentrum Sp. z o.o. w Łomży postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji lub przetwórstwa produktów spożywczych z surowych produktów roślinnych o zdolności produkcyjnej ponad 300 ton wyrobów gotowych na dobę dla Zakładu Produkcyjnego  w Grajewie, ul. Elewatorska.

Zawiadamia się, że organem właściwym do wydania decyzji oraz rozpatrzenia uwag  i wniosków jest Starosta Grajewski. Z przedłożonym wnioskiem można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie przy ul. Strażackiej 6B, w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pokój 25), w godzinach urzędowania 7.30-15.30.

Uwagi i wnioski można składać:

  1. w formie pisemnej na adres – Starostwo Powiatowe w Grajewie ul. Strażacka 6B,  19-200 Grajewo,

  2. ustnie do protokołu,

  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262),

 

w terminie 21 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości, tj. do dnia 27.12.2016 roku.

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.