środa, 8 lutego 2023

Powiat Grajewski

Obwieszczenie o konsultacjach

Grajewo, 23.08.2016

WR.602.3.2016


 

OBWIESZCZENIE
o konsultacjach społecznych


Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r., poz. 353 ze zm.),

 

Zarząd Powiatu Grajewskiego
podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z:

 

Projektem „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Grajewskiego na lata 2016 – 2023”
wraz z „Prognozą Oddziaływania Na Środowisko dla Programu Ochrony Środowiska Powiatu Grajewskiego  na lata 2016 – 2023”

Opiniowane dokumenty są wyłożone do publicznego wglądu w Starostwie Powiatowym  w Grajewie, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo,  pokój nr 25 i są dostępne w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 - 15.30, tel. 86-273-84-75).
Ponadto zostały podane do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Grajewie: http://bip.starostwograjewo.pl/ w zakładce Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Zainteresowani mają możliwość zapoznania się z projektami tych dokumentów oraz składania uwag i wniosków.

 

Uwagi i wnioski można składać w terminie od dnia 08.09.2016 r. do dnia 28.09.2016 r.:

  • w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Grajewie, ul. Strażacka 6B,  19-200 Grajewo,

  • ustnie do protokołu,

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: starostwograjewo@poczta.onet.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku  o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2013 r.,  poz. 262 ze zm.).


Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Uwagi i wnioski powinny zawierać nazwisko i imię/nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi/wniosku.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Powiatu Grajewskiego.

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.