piątek, 29 września 2023

Powiat Grajewski

  • 1 komentarzy
  • 3503 wyświetleń

Obwieszczenie - Starostwo Powiatowe w Grajewie (20.03)

O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) Zarząd Powiatu Grajewskiego informuje, że przystąpił do realizacji opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Grajewskiego na lata 2024-2031 wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Grajewskiego na lata 2024-2031”.


Z zebranymi materiałami można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Grajewie przy ul. Strażackiej 6B, w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska, w pokoju nr 25, w godzinach 8.00 - 15.00.


Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres: Starostwo Powiatowe w Grajewie, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo; e-mail: powiat@starostwograjewo.pl w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości. 


Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Powiatu Grajewskiego.

 

Komentarze (1)

Dziwne, że aby zapoznać się z tekstem trzeba chodzić do urzędu, szczególnie w dobie wszechobecnego internetu. Proszę podać link do strony /

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.