niedziela, 1 października 2023

Powiat Grajewski

OBWIESZCZENIE (31.08)

OBWIESZCZENIE 
STAROSTY GRAJEWSKIEGO
z dnia 31.08.2016 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Przebudowa drogi gminnej nr 104154B od drogi powiatowej nr 1836B – Szyjki i drogi gminnej nr 162513B     w m. Szyjki”


Zgodnie art. 11f. ust. 3. i 4. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (DzU 2015, poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego (DzU z 2016r., poz. 23 ze zm.) – zawiadamiam, że na wniosek – Wójta Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów – Starosta Grajewski wydał w dniu 30.08.2016 r. decyzję   nr 6/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi gminnej  nr 104154B od drogi powiatowej nr 1836B – Szyjki i drogi gminnej nr 162513B w m. Szyjki”
    
    Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany. Nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren ustalone decyzją o zezwoleniu  na realizację inwestycji drogowej stanowią linie podziału nieruchomości i stają się z mocy prawa własnością jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Radziłów. Stronami postępowania w sprawie są – właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości, położonych  na działkach usytuowania obiektu i nieruchomości znajdujących się w obszarze linii rozgraniczających określających niezbędne granice terenu pod projektowane obiekty budowlane.

    Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:                                  
Działki nr ewidencyjny  59, 64, 65, 66, 89, 90, 91, 92 w obrębie m. Szyjki, jednostka ewidencyjna Radziłów

Działki ulegające podziałowi:
1. Obręb ewidencyjny Szyjki:
Działka nr ewid. 89 o pow. 0,1448ha na działki: 
a) 89/2 o powierzchni 0,1442ha      b) 89/1 o powierzchni 0,0006ha       
Działka nr ewid. 90 o pow. 0,9748ha na działki: 
a) 90/3 o powierzchni 0,9668ha      b) 90/1 o powierzchni 0,0030ha     
c) 90/2 o powierzchni 0,0050ha
Działka nr ewid. 91 o pow. 0,1217ha na działki: 
a) 91/2 o powierzchni 0,1193ha      b) 91/1 o powierzchni 0,0024ha       
Działka nr ewid. 92 o pow. 0,2932ha na działki: 
a) 92/2 o powierzchni 0,2901ha      b) 92/1 o powierzchni 0,0031ha      

Powyższe oznaczenia interpretować:                 
ppkt. b,c) - nr działki ewidencyjnej objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji,   które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,             
ppkt. a) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela. 
 

Decyzja wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w Wydziale Architektoniczno- Budowlanym Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, 24 w godzinach 730-1530,            tel. (086) 273-84-70.
Zgodnie z art. 18 ust. 1e ww ustawy „W przypadku w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomości i opróżni lokal oraz inne pomieszczenie niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:
1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17,
2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo
3) w którym decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej stała się ostateczna
- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równa 5% wartości nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego.”
    Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie: www.bip.starostwograjewo.pl (w zakładce ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Radziłów. Ponadto, zawiadomienie o wydaniu ww. decyzji Starosty Grajewskiego wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne. 
    Zgodnie z art. 49. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (DzU z 2016r., poz. 23 ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu decyzji. 
    Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Grajewskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.
    Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikające z  art. 10. § 1. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.