Powiat Grajewski

OBWIESZCZENIE

         OBWIESZCZENIE

STAROSTY GRAJEWSKIEGO

z dnia 12.10.2017 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1788B z drogą gminną nr 102886B w miejscowości Kosiły”.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257  ze zm.) oraz art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.    o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych    (Dz.U. z 2017r., poz. 1496 ze zm.) - obwieszcza się, że w dniu 24.08.2017 r. na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie ul. Fabryczna 4, 19-200 Grajewo, działający w imieniu Zarządu Powiatu Grajewskiego ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1788B z drogą gminną nr 102886B w miejscowości Kosiły”.

Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, a także zatwierdzającą projekt budowlany.
 

Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:         
Działki o nr ewidencyjnych 43, 87/1 oraz części działek o nr 41/4, 44, 374 w obrębie m. Kosiły, jednostka ewidencyjna Rajgród.

 

Działki ulegające podziałowi:

1. Obręb ewidencyjny Kosiły, jednostka ewidencyjna Rajgród:

Działka nr ewidencyjny 374 o powierzchni 0,04 ha na działki:

a) 374/1 o powierzchni 0,0069 ha        b) 374/2 o powierzchni 0,03 ha

    

Działka nr ewidencyjny 44 o powierzchni 0,12 ha na działki:

a) 44/1 o powierzchni 0,0006 ha        b) 44/2 o powierzchni 0,12 ha

Działka nr ewidencyjny 41/4 o powierzchni 0,2069 ha na działki:

a) 41/5 o powierzchni 0,0039 ha      b) 41/6 o powierzchni 0,203 ha

    Powyższe oznaczenia interpretować:                 
ppkt. a) - nr działki ewidencyjnej objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji,   które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,             
ppkt. b) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.

 

Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w Wydziale Architektoniczno- Budowlanym Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, 24 w godzinach 730-1530 ,  tel. (086) 273-84-70, w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń   i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie: www.bip.starostwograjewo.pl  (w zakładce ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie. Ponadto, zawiadomienie o wszczęciu postępowania ww. sprawie wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

    Zgodnie z art. 49. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r.,    poz. 1257 ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu decyzji.

    Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikające z  art. 10. § 1. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.


                                                                                                       

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.