Powiat Grajewski

OBWIESZCZENIE

 

 

STAROSTY GRAJEWSKIEGO

z dnia 29.12.2016 r.

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przebudowy drogi gminnej nr 103314B i dróg dojazdowych w miejscowości Toczyłowo na działkach nr 278, 279/7, 232/2, 279/8, 279/9, 293/8, 232/1, 194, 60, 59, 203/3, 198/2, 277, 282/3, 281, 280, 203/14, 203/2, 202/2, 204/2, 199/2, 198/1, 197/2, 196, 197/1, 200/2, 201/1, 202/1, 203/1, 199/1, 204/1.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (DzU z 2016r., poz. 23 ze zm.) oraz art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (DzU z 2015r., poz. 2031 ze zm.) - obwieszcza się, że w dniu 04.12.2015 r. na wniosek Wójta Gminy Grajewo ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przebudowy drogi gminnej   nr 103314B i dróg dojazdowych w miejscowości Toczyłowo na działkach nr 278, 279/7, 232/2, 279/8, 279/9, 293/8, 232/1, 194, 60, 59, 203/3, 198/2, 277, 282/3, 281, 280, 203/14, 203/2, 202/2, 204/2, 199/2, 198/1, 197/2, 196, 197/1, 200/2, 201/1, 202/1, 203/1, 199/1, 204/1.

Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, a także zatwierdzającą projekt budowlany.
Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:                                  
Działki nr ewidencyjny 278, 279/7, 232/2, 279/8, 279/9, 293/8, 232/1, 194, 60, 59, 203/3, 198/2, 277, 282/3, 281, 280, 203/14, 203/2, 202/2, 204/2, 199/2, 198/1, 197/2, 196, 197/1, 200/2, 201/1, 202/1, 203/1, 199/1, 204/1 obręb Toczyłowo, jednostka ewidencyjna Grajewo.

Działki objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji, które będą w całości przejęte na cele związane z realizacją inwestycji:

działka nr ewid. 197/1 o powierzchni 0,0784ha - obręb ewid. Toczyłowo.

działka nr ewid. 200/2 o powierzchni 0,0101ha - obręb ewid. Toczyłowo.

działka nr ewid. 201/1 o powierzchni 0,0146ha - obręb ewid. Toczyłowo.

działka nr ewid. 202/1 o powierzchni 0,0058ha - obręb ewid. Toczyłowo.

działka nr ewid. 203/1 o powierzchni 0,0192ha - obręb ewid. Toczyłowo.

działka nr ewid. 199/1 o powierzchni 0,0021ha - obręb ewid. Toczyłowo.

działka nr ewid. 204/1 o powierzchni 0,0085ha - obręb ewid. Toczyłowo.

 

Działki ulegające podziałowi:

1. Obręb ewidencyjny Toczyłowo:
Działka nr ewid. 196 o pow. 0,7100ha na działki:

a) 196/1 o powierzchni 0,0012ha       b) 196/2 o powierzchni 0,7088ha       

Działka nr ewid. 198/1 o pow. 0,0517ha na działki:

a) 198/4 o powierzchni 0,0108ha       b)  198/3 o powierzchni 0,0408ha

Działka nr ewid. 202/2 o pow. 0,3635ha na działki:

a) 202/3 o powierzchni 0,0070ha       b) 202/4 o powierzchni 0,3565ha     
Działka nr ewid. 203/2 o pow. 0,1051ha na działki:

a) 203/17 o powierzchni 0,0050ha      b) 203/18 o powierzchni 0,1001ha  

Działka nr ewid. 203/14 o pow. 0,8603ha na działki:

a) 203/16 o powierzchni 0,0013ha      b) 203/15 o powierzchni 0,8590ha

Działka nr ewid. 204/2 o pow. 1,7178ha na działki:

a) 204/3 o powierzchni 0,0789ha      b) 204/4 o powierzchni 1,6389ha  

Działka nr ewid. 199/2 o pow. 0,5904ha na działki:

a) 199/7 o powierzchni 0,0052ha      b) 199/8 o powierzchni 0,5852ha  

Działka nr ewid. 197/2 o pow. 0,5866ha na działki:

a) 197/3 o powierzchni 0,0855ha      b) 197/4 o powierzchni 0,5011ha  

Działka nr ewid. 277 o pow. 1,7922ha na działki:

a) 277/1 o powierzchni 0,1299ha      b) 277/2 o powierzchni 1,6623ha  

Działka nr ewid. 280 o pow. 0,3688ha na działki:

a) 280/1 o powierzchni 0,0033ha      b) 280/2 o powierzchni 0,3655ha  

Działka nr ewid. 281 o pow. 0,2710ha na działki:

a) 281/1 o powierzchni 0,0025ha      b) 281/2 o powierzchni 0,2685ha  

Działka nr ewid. 282/3 o pow. 0,3306ha na działki:

a) 282/4 o powierzchni 0,0018ha      b) 282/5 o powierzchni 0,3288ha  

 

Powyższe oznaczenia interpretować:                 
ppkt. a) - nr działek ewidencyjnych objętych liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji,  które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,             
ppkt. b) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.

Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w Wydziale Architektoniczno- Budowlanym Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, 24 w godzinach 730-1530 ,  tel. (086) 273-84-70, w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie: www.bip.starostwograjewo.pl  (w zakładce ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Grajewo. Ponadto, zawiadomienie o wszczęciu postępowania ww. sprawie wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

    Zgodnie z art. 49. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (DzU z 2016r., poz. 23 ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia                     o wydaniu decyzji.

    Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikające z  art. 10. § 1. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.


                                                                                                       

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.