środa, 4 października 2023

Powiat Grajewski

  • 1 komentarzy
  • 2670 wyświetleń

Obwieszczenia Starosty Grajewskiego z dnia 26.05.2023

OBWIESZCZENIE

STAROSTY GRAJEWSKIEGO

z dnia  26  maja 2023 r.

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1788B  w Rydzewie”.               

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775) oraz art. 11d. ust. 5. i 6. ustawy  z dnia  10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2023 poz. 162) – zawiadamia się, że w dniu  04 maja 2023 r. na wniosek Pan Piotr Żabicki – reprezentujący Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „UNIDROG” sp. z o.o., ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Pana Jana Juliana Połonowicza – dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie, ul. Fabryczna 4, 19-203 Grajewo, zostało wszczęte postępowanie  w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą : „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1788B w Rydzewie”.                                                                                          

Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, a także zatwierdzającą projekt budowlany.

 

Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości :      

Działki o nr ewidencyjnych : 156, 159, 155/4, 155/1 – obręb ewidencyjny 0022 Rydzewo, 96/1, 96/2  - obręb ewidencyjny 0003  Rydzewo, części działek o nr ewidencyjnych : 83/2, 61/4, 83/1, 62/1, 82, 65/1, 80, 229, 79/4, 230, 69/1, 70/7, 70/4, 71/2, 74/8, 72/8, 72/6, 226, 111/2, 121, 101, 123, 103, 124, 100, 99/2, 99/1, 98/2, 210, 114/2– obręb ewidencyjny 0022 Rydzewo, działki                         z ograniczonym sposobie korzystania : 82, 164/1, 230, 163, 198, 72/6, 226, 236, 237, 121, 235, 315 – obręb ewidencyjny 0022 Rydzewo – wszystkie jednostka ewidencyjna : 200404_5 Gmina Rajgród. 

 

Wszystkie strony postępowania zawiadamia się,  że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, 24 w godzinach 730-1530,  tel. 86 2738469, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie : bip.starostwograjewo.pl (w zakładce ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Grajewo. Ponadto, zawiadomienie o wszczęciu postępowania ww. sprawie wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

 

Zgodnie z art. 49. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wszczęciu postępowania.

 

Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikające z  art. 10  § 1  ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Komentarze (1)

Może jakaś mapka ?

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.