Powiat Grajewski

Obwieszczenia Starosty Grajewskiego (7.03)

OBWIESZCZENIE

STAROSTY GRAJEWSKIEGO

z dnia 07 marca 2023 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej w m. Białogrądy nr 142514B; 142511B i 142512B odc. I w km 0+000-1+000; odc. II w km 0+330, gm. Grajewo”.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r., poz. 2000) oraz art. 11d. ust. 5. i 6. ustawy  z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2023 poz. 162) – obwieszcza się, że w dniu 06.03.2023 r.  na wniosek Wójta Gminy Grajewo p. Stanisława Szleter, ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej w m. Białogrądy nr 142514B; 142511B i 142512B odc. I w km 0+000-1+000; odc. II w km 0+330, gm. Grajewo”.

Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, a także zatwierdzającą projekt budowlany.

 

Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości :      

Działki o nr ewidencyjnych : 256/2, 190, 207 i 147/5, 476 w celu realizacji skrzyżowań oraz części działek o nr ewidencyjnych : 149/3, 150/1, 151, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 205, 204, 199, 200, 192, 227, 228, 229 – obręb ewidencyjny 0002 Białogrądy, jednostka ewidencyjna : 200402_2 Gmina Grajewo 

 

Wszystkie strony postępowania zawiadamia się,  że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym Starostwa Powiatowego  w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, 24 w godzinach 730-1530,  tel. 86 2738469, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie : bip.starostwograjewo.pl (w zakładce ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Grajewo. Ponadto, zawiadomienie o wszczęciu postępowania ww. sprawie wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

 

Zgodnie z art. 49. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wszczęciu postępowania.

 

Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikające z  art. 10  § 1  ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 

 

STAROSTA GRAJEWSKI

       ul. Strażacka 6b

       19-200 Grajewo

 znak sprawy : WA.6740.55.2023  

 

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.