Powiat Grajewski

Nabór na wolne stanowisko

NABÓR NA STANOWISKO
PODINSPEKTOR w Wydziale Geodezji i Kartografii

w STAROSTWIE POWIATOWYM
W GRAJEWIE UL. STRAŻACKA 6B.

 

Starosta Grajewski

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii

 

 1. Liczba i wymiar etatu: 1 etat.

 2. Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe w Grajewie, ul. Strażacka 6B.

 3. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem: posiadanie obywatelstwa polskiego, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania  z pełni praw    publicznych, brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, wykształcenie wyższe geodezyjne lub średnie geodezyjne, posiadanie nieposzlakowanej opinii, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,3 letni staż pracy zawodowej w przypadku średniego wykształcenia.

           4. Wymagania dodatkowe :

 1. znajomość przepisów m.in. z zakresu ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, kodeksu postępowania administracyjnego, samorządu terytorialnego, zdolność do interpretacji i stosowania obowiązujących przepisów prawa,

 2. biegła znajomość obsługi komputera, doświadczenie w obsłudze programów EWMAPA, Ewopis, Ośrodek,

 3. posiadanie doświadczenia zawodowego, w szczególności w administracji samorządowej,

 4. umiejętność sporządzania pism urzędowych.

 

          5. Główne zadania na stanowisku pracy:

 1. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów, budynków i lokali, gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

 2. przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,

 3. prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,

 4. gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Grajewskiego,

 5. sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów, budynków i lokali.

      6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, w budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie. Warunki pracy bezpieczne, praca przy komputerze, obsługa urządzeń biurowych, współpraca z pracownikami Starostwa Powiatowego w Grajewie.
 

Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym. Budynek urzędu piętrowy, nie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Brak windy.

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Grajewie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

 2. Zainteresowane osoby składają następujące dokumenty: kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, staż pracy zawodowej i dodatkowe umiejętności kandydata poświadczone przez kandydata na każdej stronie "za zgodność z oryginałem"- miejscowość , data i czytelny podpis, podpisane czytelnie przez  kandydata  i złożone na oddzielnych kartkach pisemne oświadczenia:

 3. posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 4. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  korzystaniu z pełni    praw publicznych,

 5. braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 6. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych  osobowych (Dz. U.
  z 2016r, poz.922),

 7. braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku  Podinspektor.

Dokumenty w zaklejonych kopertach z napisem "Nabór na stanowisko Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Grajewie " z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu i nr telefonu kandydata należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B  pokój nr 18, I piętro w terminie do 24 października 2016r. do godz. 15:30.

     Oferty niekompletne t.j, nie zawierające wszystkich obowiązkowo wymaganych dokumentów i danych wymaganych w dokumentach nie będą rozpatrywane.

Dokumenty, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Grajewie po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.

Nadesłane oferty nie podlegają zwrotowi.

Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie bądź odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
 

Grajewo, 13.10.2016 r.
 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.