Powiat Grajewski

Nabór na stanowiska urzędnicze

NABÓR NA DWA STANOWISKA
urzędnicze

W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRAJEWIE

ul. STRAŻACKA 6B, 19-200 GRAJEWO

 

Starosta Grajewski ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na dwa stanowiska urzędnicze:

Inspektor  w Starostwie Powiatowym  w Grajewie

 

 

 1. Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe w Grajewie, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo.

 2. Określenie stanowiska:

Inspektor -2 etaty – pełny wymiar czasu pracy.

 1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem urzędniczym:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy   z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.),

 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania  z pełni praw publicznych,

 3. brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 4. wykształcenie wyższe,

 5. posiadanie nieposzlakowanej opinii,

 6. staż pracy: 3 lata

 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.

 1. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem urzędniczym:

 1. znajomość przepisów: ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy prawo o ruchu drogowym, ustawy o kierujących pojazdami, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 2. umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych oraz znajomość oprogramowania WORD i EXEL,

 3. mile widziane doświadczenie pracy w administracji,

 4. umiejętność pracy zespołowej, sumienność, rzetelność, kreatywność, dobra organizacja pracy.  

 1. Główne zadania na stanowisku pracy:

 1. dokonywanie rejestracji pojazdów i wydawania dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych oraz wpisywanie zastrzeżeń w dowodach rejestracyjnych,

 2. wydawanie:

 1. wtórników dowodów rejestracyjnych,

 2. nalepek kontrolnych,

 3. znaków legalizacyjnych w wypadku ich utraty, uszkodzenia lub zniszczenia,

 1. dokonywanie czasowej rejestracji pojazdów i wydawanie pozwoleń czasowych, tymczasowych tablic rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych oraz wpisywanie zastrzeżeń w pozwoleniu czasowym,

 2. przyjmowanie zatrzymanych przez organy ruchu drogowego lub stacje kontroli pojazdów dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych,

 3. zwracanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych,

 4. wydawanie kart pojazdów dla pojazdów sprowadzonych z zagranicy,

 5. wydawanie wtórników kart pojazdów w przypadku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia,

 6. przyjmowanie zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdów bądź o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym i dokonywanie wpisów w karcie pojazdu.

 7. wyrejestrowywanie pojazdów na wniosek i z urzędu oraz czasowe wycofanie z ruchu,

 8. prowadzenie ewidencji pojazdów,

 9. przyjmowanie zawiadomień o adnotacjach w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu,

 10. dokonywanie wpisów adnotacji w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu,

 11. przekazywanie do centralnej ewidencji pojazdów danych lub informacji podlegających gromadzeniu w tej ewidencji,

 12. uzyskiwanie z centralnej ewidencji pojazdów danych lub informacji podlegających gromadzeniu w tej ewidencji,

 13. kierowanie pojazdu na badania techniczne oraz wydawanie decyzji o nadaniu i umieszczeniu numeru ramy, nadwozia, podwozia oraz wykonaniu zastępczych tabliczek znamionowych,

 14. wpisywanie do dowodu rejestracyjnego terminu pierwszego badania technicznego pojazdu.

           6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie ul. Strażacka 6B. Praca przy komputerze i obsłudze urządzeń biurowych. Współpraca z  pracownikami  Starostwa Powiatowego w Grajewie.

Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.  

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Grajewie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

 2. Zainteresowane osoby składają następujące dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, staż pracy zawodowej i dodatkowe umiejętności poświadczone przez kandydata na każdej stronie "za zgodność z oryginałem"- miejscowość, data i czytelny podpis,

 4. podpisane czytelnie przez  kandydata  i złożone w formie odrębnych dokumentów pisemne oświadczenia:

 1. o posiadaniu obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902 ze zm),

 2. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  korzystaniu z pełni    praw publicznych,

 3. o braku skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 4. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych  osobowych
  (Dz. U. z 2016 r., poz.922),

 5. o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku:   Inspektor w Starostwie Powiatowym w Grajewie.

 

Dokumenty w zaklejonych kopertach z napisem "Nabór na stanowisko Inspektor w Starostwie Powiatowym w Grajewie" z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu i nr telefonu kandydata należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B  pokój nr 18, I piętro w terminie do 24 października 2017 r. do godz. 15:30.

Oferty, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Grajewie po wyżej określonym terminie lub złożone zostaną w innej formie lub też nie będą spełniać wymogów formalnych, nie będą rozpatrywane, a osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.

Nadesłane oferty nie podlegają zwrotowi.

Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie bądź odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Grajewie, a także na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Grajewie, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo.
 

Grajewo, 13 października 2017 r.


 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.