czwartek, 28 września 2023

Powiat Grajewski

Nabór na stanowiska urzędnicze

NABÓR NA STANOWISKO
urzędnicze

W STAROSTWIE POWIATOWYM
W GRAJEWIE 
ul. STRAŻACKA 6B.

 

Starosta Grajewski ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze:

Sekretarz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie

 

 1. Liczba i wymiar etatu: 1 etat.

 2. Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe w Grajewie, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo.

 3. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
  =posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r poz. 902
  =posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania  z pełni praw    publicznych,
  =brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów  lub umyślne przestępstwo skarbowe
  =wykształcenie; ukończone studia magisterskie na kierunku prawo lub administracja,
  =staż pracy: 2 lata.
  =posiadanie nieposzlakowanej opinii,
  =stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.

           4. Wymagania dodatkowe :

 1. znajomość przepisów: Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy – Prawo o ruchu drogowym, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wraz z aktami wykonawczymi, rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności  i stopniu niepełnosprawności,

 2. zdolność do interpretacji i stosowania obowiązujących przepisów prawa,

 3. umiejętność obsługi programu – Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności i urządzeń biurowych,

 4. umiejętność pracy w zespole.

 

5. Główne zadania na stanowisku pracy:

 1. przyjmowanie i wydawanie wniosków z zakresu działalności Zespołu,

 2. przygotowywanie dokumentów na posiedzenie składu orzekającego,

 1. protokołowanie posiedzeń składów orzekających,

 2. przetwarzanie danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 3. przygotowywanie i wysyłanie korespondencji.

 4. przygotowywanie dokumentacji odwoławczej do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,

 5. kierowanie bieżącą pracą Zespołu pod nieobecność Przewodniczącej Zespołu,

 6. archiwizacja dokumentacji Zespołu.

      6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, w siedzibie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie, ul. Konstytucji 3 Maja 34. Praca z klientem i według harmonogramu na posiedzeniach składów orzekających. Praca przy komputerze i obsłudze  urządzeń biurowych. Współpraca z pracownikami Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie i  Starostwa Powiatowego w Grajewie.

Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym. Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Stanowisko pracy w pomieszczeniu dostosowanym do wózków inwalidzkich.

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Grajewie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

 2. Zainteresowane osoby składają następujące dokumenty:
  =kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  =kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, staż pracy zawodowej i dodatkowe umiejętności poświadczone przez kandydata na każdej stronie "za zgodność z oryginałem"- miejscowość , data i czytelny podpis,

 3. podpisane czytelnie przez  kandydata  i złożone w formie odrębnych dokumentów pisemne oświadczenia:
  =o posiadaniu obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r poz. 902),
  =o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  korzystaniu z pełni    praw publicznych,
  =o braku skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  =o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych  osobowych (Dz. U. z 2016 r, poz.922),
  =o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku Sekretarz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
  w Grajewie.

Dokumenty w zaklejonych kopertach z napisem "Nabór na stanowisko: Sekretarz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie " z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu i nr telefonu kandydata należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B  pokój nr 18, I piętro w terminie do 17 lutego 2017 r. do godz. 15:30.

Oferty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, złożone w innej formie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane, a osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.

Nadesłane oferty nie podlegają zwrotowi.

Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie bądź odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Grajewie, a także na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Grajewie, ul. Strażacka 6B.

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.