Przetargi

Miasto Grajewo

Przedmiot zamówienia pn „Pozyskiwanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo” obejmuje dostawę i montaż łącznie 72 zestawów solarnych służących do wspomagania podgrzewania ciepłej wody
użytkowej, z czego:
- 46 zestawów A przeznaczonych dla rodzin 1-4-osobowych;
- 24 zestawy B przeznaczone dla rodzin 5-7-osobowych;
- 2 zestawy C przeznaczone do podgrzewania wody w budynku użyteczności publicznej (Przedszkole Miejskie nr 2 znajdujące się w budynku pod adresem ul. Krasickiego 2 oraz Przedszkole Miejskie nr 6 znajdujące się w budynku pod adresem Os. Południe 34)

2. Montaż zestawu solarnego obejmuje: sporządzenie dokumentacji wykonawczej dla każdego obiektu, zamocowanie kolektorów, montaż instalacji solarnej, podłączenie instalacji (w tym podłączenie drugiego źródła ciepła do górnej wężownicy zasobnika i zastosowanie zaworu zwrotnego pomiędzy zasobnikiem a kotłem c.o.), prace w budynkach niezbędne do wykonania zadania (np. przebijanie otworów w stropach i ścianach), adaptacja istniejących instalacji na potrzeby instalacji solarnej, w tym demontaż istniejących zasobników cwu, napełnienie i odpowietrzenie instalacji, wykonanie prób szczelności, regulacja przepływu, dobór opcji sterowania, przeszkolenie przedstawicieli właścicieli nieruchomości z zakresu obsługi i eksploatacji zestawów solarnych oraz sporządzenie pisemnej instrukcji obsługi instalacji, wykonywanie przeglądów gwarancyjnych (po 3 przeglądy dla każdego zainstalowanego zestawu) oraz jednokrotna wymiana płynu solarnego (w każdym zainstalowanym zestawie).

3. W skład zestawu solarnego, o którym mowa ust. 1, wchodzą: kolektory słoneczne płaskie, uchwyty i konstrukcje mocujące, zestaw przyłączeniowy, grupa pompowa, automatyka sterująca, zasobnik cwu dwuwężownicowy, naczynia wzbiorcze przeponowe, niezbędne zawory, orurowanie i oprzyrządowanie, płyn solarny.

4. W celu prawidłowego wykonania dokumentacji wykonawczej, o której mowa w ust. 2 Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić oględziny w każdym budynku objętym projektem. Dokumentacja wykonawcza, o której mowa w ust. 2 będzie wykonana odrębnie dla każdego budynku objętego projektem.

5. Wykonawca swoim staraniem i na swój koszt zabezpieczy i oznakuje teren wykonywania prac montażowych. Media niezbędne do wykonania zadania (prąd elektryczny i woda) zapewnia właściciel nieruchomości, na której będzie montowany zestaw solarny.

6. Po wykonaniu zadania na danej nieruchomości Wykonawca uporządkuje teren wykonywania oraz tereny zajęte lub użytkowane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem umowy, w tym dokona na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów i nawierzchni oraz dokona na własny koszt naprawy lub odtworzenia zniszczonych instalacji.

7. Do właściciela nieruchomości będzie należało wykonanie prac przywracających estetyczny wygląd, tj. zabudowa przewodów, malowanie lub płytowanie miejsc przekłuć dla przewodów instalacji lub inne prace dekoracyjno-wykończeniowe, których konieczność wynikła w następstwie wykonywanych prac w ramach obowiązków Wykonawcy.

8. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać prace montażowe w taki sposób, żeby nie spowodować uszkodzenia dachu, budynku i instalacji.

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody w mieniu oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, w tym także związane z ruchem pojazdów, powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

10. Szczegółowe wymagania dotyczące zestawów solarnych będących przedmiotem niniejszej umowy określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz załączniki do SIWZ.

Miasto Grajewo
19-200 Grajewo
ul. Strażacka 6A
Tel. +48 862730828
Fax. +48 862730803
E-mail sekretariat@um.grajewo.pl
WWW bip.um.grajewo.pl/zamowienia_i_przetargi_s/prze_20140314.htm
   
 
 
 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.