Wiadomości

Grajewo. Ogłoszeniu o przetargu

Na podstawie  art.38, art.40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) i § 3, § 6, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz.2213).


Burmistrz Miasta Grajewo
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność miasta Grajewo.


Nieruchomość położona w Grajewie przy ul. Kilińskiego  /   nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 955/8,956
957/1  o łącznej  powierzchni 0,2042 ha, cena wywoławcza – 688.800,00 zł,      wadium – 137.760,00 zł

 

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, a także nie jest ona przedmiotem żadnych zobowiązań.

Informacje o warunkach przetargu:


Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Grajewie przy ul. Strażackiej   6 A w sali nr 29  w dniu 05 grudnia 2022 r. o godz. 1000.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium oraz przedłożenie Komisji Przetargowej:
- w przypadku osób fizycznych -  dowodu tożsamości, właściwych pełnomocnictw,
- w przypadku osób prawnych - aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy oraz pełnomocnictwo do reprezentowania firmy,

- złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz.2213) oraz o zapoznaniu się z warunkami  przetargowymi i przyjęcie bez zastrzeżeń.

 

Wadium w wysokości określonej powyżej, uczestnicy przetargu powinni wpłacić    w formie pieniężnej przelewem najpóźniej do dnia 30 listopada 2022 r. na konto depozytowe Urzędu Miasta Grajewo Nr 04 1020 1332 0000 1202 1073 6082 PKO Bank Polski SA O/Białystok C.K. w Łomży (za dzień wniesienia wadium uważa się datę zaksięgowania wpłaty na koncie Urzędu Miasta).

 

Do przetargu dopuszczone zostaną tylko osoby, które prawidłowo dokonały wpłaty wadium. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Osobom,  które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

O miejscu i terminie zawarcia umowy, Nabywca zostanie powiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku niestawienia się Nabywcy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a  wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi Nabywca.


Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej  jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.  

   

 Informacje dodatkowe:

 

Nabywca nieruchomości zobowiązuje się wpłacić cenę zbycia nieruchomości osiągniętą w przetargu na konto Urzędu Miasta Grajewo 
Nr 24 1020 1332 0000 1502 1214 2172 PKO Bank Polski SA O/Białystok C.K. w Łomży, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Działki oznaczone nr 956, 957/1 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Grajewo w rejonie ulic: Kilińskiego, Ks. J. Popiełuszki, Józefa Piłsudskiego i Pl. Niepodległości  zatwierdzonym Uchwałą Nr XIII/105/15 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 września 2015 r. znajdują się na obszarze oznaczonym symbolem 6U o przeznaczeniu podstawowym pod zabudowę usługową, preferowany zakres usług z zakresu hotelarstwa, gastronomii, bankowości i opieki zdrowotnej, natomiast działka oznaczona nr 955/8 znajduje się na terenie, na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Grajewo oraz nie była wydawana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując  pełnomocnictwo współmałżonka. 

 

Przy nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz.2278).  

Niniejszy przetarg jest ogłoszony po upływie terminu (6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz.1899 z późn. zm.). W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski od osób którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie wyżej powołanych przepisów.
Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta Grajewo.

 


Burmistrz Miasta Grajewo może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną.
W przypadku wniesienia skargi Burmistrz Miasta Grajewo wstrzymuje czynności związane ze zbyciem nieruchomości.


W przypadku nie zaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych  z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną Burmistrz Miasta Grajewo poda do publicznej wiadomości, zamieszczając   w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu go obsługującego oraz wywieszając w swojej siedzibie na okres co najmniej 7 dni informację o wyniku przetargu, która będzie zawierać między innymi imię   i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.
 

 

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu do chwili jego rozpoczęcia oraz prawo unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.

 

 Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Grajewo, pokój nr 30 i 31 telefon  ( 86 ) 273 – 08 - 24  lub  273 – 08 – 25.

 


Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, na stronie internetowej: www.grajewo.pl  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.um.grajewo.pl.

 

 

poniedziałek, 5 grudnia 2022

Morsy mają swojego Mikołaja

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.