Przetargi

  • 3 komentarzy
  • 6202 wyświetleń

Gmina Szczuczyn

Gmina Szczuczyn

UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1 900 000 PLN


Rodzaj zamówienia: usługi
Określenie przedmiotu zamówienia:
a) rodzaj transakcji: kredyt długoterminowy w wysokości 1 900 000 zł. (jeden milion dziewięćset tysięcy złotych)
- przeznaczenie kredytu: sfinansowanie deficytu - 788.415 zł., spłata wcześniej zaciągniętych kredytów - 1.111.585 zł.
b) kwota i waluta kredytu: 1 900 000 PLN,
c) okres kredytowania: 115 miesięcy, (108 m- ce spłaty + 7 m- cy karencja)
d) okres karencji w spłacie kapitału: spłata od stycznia 2015r.
e) terminy spłaty kapitału: miesięcznie, raty stałe (spłata do końca każdego miesiąca)
f) oprocentowanie kredytu: średni WIBOR 1 M ( wielkość ustalona w oparciu o średnią stawek WIBOR 1M obowiązujący w okresie od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego dany okres odsetkowy (kwiecień).
g) sposób ustalenia wysokości stopy procentowej: Stopa procentowa dla danego okresu odsetkowego jest ustalona na podstawie zmiennej stopy procentowej równej średniej miesięcznej stawce WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca powiększonej o marże banku, która jest stała w całym okresie kredytowania.
h) termin spłaty odsetek: miesięcznie,
i) okres karencji w spłacie odsetek: brak karencji,
j) sposób zabezpieczenia kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
k) pożądany termin zawarcia umowy: 02 czerwiec 2014r.,
l) wysokość prowizji za gotowość od kwoty niewykorzystanego kredytu: 0%,
ł) wysokość prowizji rekompensacyjnej od kwoty spłaconej przed terminem: 0%,
m) Spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi wg Harmonogramu spłaty kredytu stanowiącego załącznik do specyfikacji,
n) odsetki od kredytu naliczone będą tylko od kwoty aktualnego, rzeczywistego zadłużenia,
o) data wykorzystania kredytu: do 31.12.2014r.
p) Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę na wekslu
r) Zamawiający dopuszcza podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 29.08.1997r. Prawo bankowe.
s) za dzień uruchomienia kredytu do skalkulowania ceny oferty należy przyjąć dzień 02.06.2014r.

 

 

Wadium 2 000,00 z
Wymagany termin realizacji zamówienia Zakończenie: 31.12.2014
Miejsce i termin składania ofert Gmina Szczuczyn
19-230 Szczuczyn
Plac 1000-lecia 23,sekretariat piętro, 10:00

2014-05-22

 

środa, 22 września 2021

URZĄD MIASTA GRAJEWO

czwartek, 2 września 2021

Powiat Grajewski

Komentarze (3)

Uuuuuu, coś krucho z gminą. Kredyt na prawie 10 lat, weksel in blanco jako pokrycie, ponad 1mln na spłatę poprzednich kredytów. Czarno widzę przyszłość gminy.

Już i tak gmina ma same długi :) A Pan Burmistrz sie cieszy z Pomnika Szczuki

Gmina Szczuczyn dalej się zadłuża??? Czy nas mieszkańców ktoś o to pyta (Burmistrz?) przecież to my sami będziemy musieli spłacać. Podobno już prawie 20 milionów!

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.